Los Angeles - CSUN With D. Kessner

Compositions – Projects

Malá suita pro housle a klavír /1970
Small Suite for violin and piano /1970

Velikonoční mše /pro jednohlasý sbor a flétnu,kytaru a varhany – na text Z.Kozubíka/1971
Easter Mass /for choir,flute,guitar and organ- text by Z.Kozubík/1971
Hra o Sněhurce a sedmi trpasících /zpěv,flétna,housle,violoncello,kytary,klavír/1971
Playing about Snow White and the Seven Dwarfs/choir singing,flute,violin,violoncello,guitars,piano/1971/
Vánoční mše /dvojhlasý dětský sbor,flétna,housle,dva lesní rohy,fagot,kytary,varhany/1971
Christmas Mass /twoo-voice children choir,flute,violin,twoo French horns,bassoon,guitars,organ/1971
Jeden modrý den /písně pro děti na slova Zuzany Novákové s doprovodem flétny,klarinetu,
dvou houslí,violy,violoncella a klavíru/ 1971
One Blue Day/ songs for children on the text by Zuzana Nováková with accompaniment
by flute,clarinet,twoo violins,viola,violoncello and piano/1971

Krátká hra Tří Marií / zpěv,zobcová flétna,housle,dětské housle a klavír/1981
The Short Playing about Three Marys /solo singing,recorder-flauto dolce,violin,
children violin and piano/ 1981
CESTA /pro soprán,baryton,housle a lesní roh/1983
Krajina v noci
Doma
Neboj se Maria
Kam půjdem?
THE JOURNEY /for soprano,baritone,violin and French Horn/1983
The Landscape in Night
Home
Don´t Wary-Maria
Where We Shall Go?

Říkání o svatých /trojí zpěv,zobcová flétna,triangl a domestikované nástzroje/1981
Saying about Saints /voices,recorder-flauto dolce,triangle and domestic instruments/1981
NOSIČI /pro dva hlasy na vlastní text/1984
THE PORTERS / for twoo voices on the own texts/1984
PRAMENY /pro altovou zobcovou flétnu a housle/1984
THE SPRINGS /for alto recorder-flauto dolce,violin/1984
Jánská mše /pro tříhlasý ženský sbor na pamět Jana zajíce/1985
Mass of John /for three voices women choir on memory of Jan Zajíc/1985
Paní krásného milování /pro soprán a housle na text Jana Zahradníčka/1985
The Lady of Beautiful Love / LA SALLETA/ for soprano and violin
on the text by Jan Zahradníček/1985/
Encyklopedie – /36 částí /pro zobcovou flétnu,lesní roh a housle/1987
Ecyclopedia - /36 pieces/ for recorder-flauto dolce,French horn and violin/1987/
Laudetur Jesus Christus /pro soprán,baryton,smyčcový orchestr a bicí/1994
Laudetur Jesus Christus /for soprano,baritone,strings orchestra and percussion/1994/
Milost dne /pro klavír solo/1993/
The Grace of Day /for piano solo/1993

1.Smiluj se nad námi /pro housle a viola d ´Amore /1996
2.Na výsostech
3.Svatý
4.Beránku
1.Have a mercy of us /for violin and Viola d ´Amore /1996
2.In the highest heaven
3.Holy
4.Lamb!

ŽALMY/PSALMS /150 částí pro různá komorní – nástrojová a vokální
obsazení /1985 – 1990/150 parts for variety chamber-instrumental and
vocal setting/1985-1990

Oratorium O sv. Anežce české /pro smyčcový orchestr a vokál,
dvě verze:1989,1997
Oratorio About St.Czech Anežka /for string orchestra and vocal,
two versions : 1989,1990
Missa pro Notre Dame /pro soprán,tři flétny,lesní roh,smyčce a bicí/
druhá verze :1996
Mass for Notre Dame / for soprano,three flutes,French horn,strings and percussion
second version : 1996

Kroky a posuny /pro housle a violu /1997
Steps and moving /for violin and viola /1997/

Dua pro housle a violu /pět částí / 1998
Duets for violin and viola /five parts/ 1998

Malé variace od fis do e pro varhany /1998/
Small variations from fis to e for organ /1998/

Aforismy pro klavír – čtyři části -/1999/
Aphorisms for piano- four parts - /1999/

Nápovědi pro klavír – sedm částí - /1999/
Indications for piano – seven parts- /1999/

Duo pro housle a violu – šest částí - /1999/
Duet for violin and viola – six parts - /1999/

Z Písně písní /pro zpěv a klavír /1998/
From Song of Songs /for singing and piano/ 1998

Missa pro dva ženské hlasy,housle a violu/1998/
Mass for two women voices, violin and viola /1998/

Písně na Šalamouna – 1.díl ,osm částí pro soprán ,tenor a klavír /1998/
Songs of Solomon – First volume, eight parts for soprano, tenor and piano /1998/
Malé preludium a fuga /pro varhany/ 1999
Small Prelude and Fuga / for organ/ 1999

VEA VICTIS pro housle solo /1999/
VEA VICTIS for violin solo /1999/

Písně na Šalamouna – 2.díl- deset částí /1999/
Songs of Solomon – Second volume,ten parts /1999/
Mše pro soprán a varhany /2000/
Mass for soprano and organ /2000/