Situace v ateli1335.jpg

Zahradní ateliér / Garden Atelier

 

 

Pomaloval jsem kilometry plátna, spolupracoval se špičkovými historiky a galeriemi doma i v zahraničí, přes dvě desetiletí spolu se Zdenkou organizoval festival současného umění, kde se vystřídala celá Evropa včetně zámoří USA, Japonsko, Afrika atd. Přesto v našem typicky závistnickém českém prostředí i nadále ovšem hrozí, že nás se Zdenkou novodobí aparátčíci vygumují z povrchu zemského, rozmetají archivy, zadupají do nicoty. Měl bych to přijímat se stoickým klidem, ale nemohu. Nemohu se smířit s myšlenkou, že by to všechno bylo nadarmo – nejde totiž už jen o naše životy, jde o možnou ztrátu celých generačních vrstev, jejichž stopa bude překroucena, zhudlařena pochybnou desinterpretací, zahlušena kýčařským výkladem, znehodnocena neviditelnou rukou trhu…         

 

 

 

I painted the kilometers canvases , collaborated with leading historians and galleries at home and abroad, over two decades, along with Zdenka organized festival of contemporary art, where were introduced best artists from the whole of Europe overseas including USA, Japan, Africa, etc. Yet in our typical envy Czech environment, however, remains threat for us with Zdenka that today apparatchiks will erase us from the face of the earth, blown archives, kill ideas into nothingness. I should accept these matters with stoic calm, but I can not. I can not reconcile with the idea that it was all in vain - not just because of our lives, it is a potential loss of entire generations of layers, whose track will be distorted, devalued by dubious misinterpretation, devalued by the invisible hand of the market ...