V1725.jpg

V oslepujícím jasu vše kolem mne zmizelo / In the blinding brightness everything around me disappeared

 olej, plátno / oil, canvas 250 x 420 cm

 

 

 

Apoteóza v hudbě Césara Francka je jasná: „ … a ty, božská dvojice spěj ke světlu… „ Je to řečeno jazykem, kterým se dnes už nepíše – jak by řekl Iwaszkiewicz - slovo stárne nejrychleji - kdo zná ten text, ten ví o čem mluvím. Alegorie ztotožnění s lidskou duší je v díle Césara Francka očividná, stejně jako novodobé konotace s širším pojetím lásky AGAPÉ…

 

 

Shledávám zde pro malbu nepřeberné moře možností jak vizuálně vstoupit do básně, vstoupit do hudby a být „in“ – problém dneška je zapomenuté umění spočinout, splynout s tím co nás nekonečně přesahuje…                                                                                                                              

 

 

 

 Apotheosis in music César Franck is clear: "... and you, the divine couple go to light ..." It's speaking by the language, which is today not writeable - as Iwaszkiewicz would say - the word is aging most rapidly - who knows the lyrics, he knows what I mean. Allegory of identification with the human soul is evident here, as well as the modern connotations of a broader conception of love, AGAPÉ… 

 

I am finding here for painting a sea of opportunities to visually enter into a poem, to enter into the music and be "in" - the problem of today life is forgotten art of rest, merge with what us infinitely exceeds ...