DSC_0139_522612.jpg

Černí ptáci - studie / Black Birds - study

olej, plátno / oil, canvas 50 x 80 cm

olej, plátno / oil, canvas 250 x 420 cm

 

 

Studie k velkému formátu Černých ptáků jsem promýšlel dlouho, skoro jako bych chtěl být ponořen do atmosféry volného prostoru co nejdéle. V této podivné době spěchu a nejistot jsou myšlenky na věčnost překvapivou oázou svobody a rozletu imaginace. Všimněte si, že vizuální ataky reklamního průmyslu bezděčně opisují kruh, který by se dal s trochou nadsázky charakterizovat jako zadržené pohrávání si s velkými tématy dějin umění – co to v nás je, že se to dere s takovou silou na povrch?   

 

 

 

Záběry vpravo jsou z výstavy v Zichyho paláci v Bratislavě – bylo to pěkné, na vernisáž přijel i Vlado Grešlík se svými studenty, promluvil Marian Paukov, Elena zahrála na klavír Juraje Beneše – zkrátka velkolepé. Snímek dole je moje paní Múza, které vděčím naprosto za vše, bez které bych nikdy nic neudělal, nikdy nic nenamaloval. I na snímcích, které si kradmo dělám, stále uniká jakémukoliv pochopení, stále si držíc své tajemství…  

 

 

About these studies to large format of Black birds I was thinking through a long time -  almost as if I wanted to be immersed in an atmosphere of free space as long as possible. In these strange times of rush and uncertainties are the ideas of eternity surprising oasis of freedom and flight of imagination. Note that visual attacks of  advertising industry inadvertently makes a circle, which could be described with a little exaggeration as detained play with great themes of art history - what is it in us that's bursting with so strong power to the surface?

 

Photos on the right are from the exhibition in Zichy Palace in Bratislava - It was nice,  to the opening of exhibition came even Vlado Grešlík with his students, Marian Paukov had opening speech, Elena played the piano / composition by Juraj Beneš / - simply it was spectacular. On the image below is my lady MUSE, to which I owe absolutely all, without which I'd never done anything, never painted. Even on the photos, which I am doing permanently stealthily, still escapes to any understanding, still had been holding her secrets ...