Odila-detailIII1802.jpg

Odila 1977

 

V tu dobu jsme si se Zdenkou četli nenápadný francouzský příběh Odily – mladé dívky, vozíčkářky – v interpretaci dvou Kamilů: náš přední básník Kamil Bednář a Kamil Lhoták v úloze pohotového ilustrátora. Součinnost básníka s malířem působí do té míry sugestivně, že je těžké určit kdo z nich je tím „tahounem“díla. Kouzlo obojího ovlivnilo mé vnímání poezie a tak trochu pomohlo „zhmotnit“ mé sny, které vyjadřuji v řadách, vždy ve větším počtu / počet ilustrací v této malinkaté knížečce je 131 na 145 stranách /

Udělat třeba stovku obrazů najednou jako sérii je jedním z mých zatím neuskutečněných snů… Hranice mezi ilustrací a obrazem u Kamila Lhotáka je – jak známo – velmi prostupná, a to oběma směry: v obrazech nás vede s veristickou důsledností od jednoho detailu k druhému – až zjistíme, že jsme se ocitli v rovině symbolu… laskavý čtenář teď určitě uhodl koho jsem právě citoval a jistě mně odpustí, protože cítí, co jsem tím chtěl říci…

 

Odile - 1977

At that time we have to read with Zdenka the subtle French story about Odile – a young girl, cripple - the interpretation of two Kamils: our famous poet Kamil Bednar and Kamil Lhotak in the prompt role of illustrator. Interaction of the painter with poet looks so suggestively that it is difficult to determine who among them is the "driving force" of the work. The magic of both affected my perception of poetry and a little help "flesh out" my dreams that I express in the ranks, always a larger number / a number of illustrations in this tiny booklet is 131 from 145 pages / To make a hundred pictures at a short time as the series is still one of my unrealized dreams ... The boundary between illustration and paintings at the work of Kamil Lhoták is - as known - very permeable, and in both directions: in the images he leads us from one detail to another – and we finally find that we are in a level of symbol … gentle reader now surely guess who I just quoted and certainly forgive me, because he is probably feeling what I wanted to say ...