Les-Forest2927.jpg

Zahrada na jaře 1980-85

Výhled z červeného pokoje

Výhled do zahrady

Les / Forest

 

Garden in the spring of 1980 to 1985
View from the Red Room
View to the garden
Forest / Forest

 

Podobných „domácích“ obrazů jsem tehdy dělal hodně – nevadil mně omezený rejstřík témat, naopak: barevnost se uklidnila a s třízlivý pohled na účinky světla pozdějším plátnům velmi prospěla. I tak přece zůstává značný prostor pro snění…

 

 

 

Similar "home" paintings I had done a lot - I did not mind a limited range of topics. Contrary: colors had to calm down and sober look at effects of light of later canvasses was very useful. Even so  remains considerable scope for dreaming ...

 

 

 

 

Předjaří na zahrádce

 

 

Tvar věcí v protisvětle je jedno z dalších nekonečných témat – je totiž proměnlivý jako samo moře nebo vzduch. Věděl jsem už tehdy, že nesmím ulpět na detailech chci-li uchopit samu esenci stromu nebo krajiny. Tento pohled je viditelně mírně z nadhledu – přesněji z balkonu prvního patra, tedy malováno na místě. Přesto ve vnitřním zraku mám tuto atmosféru vypálenou hluboko v srdci – stále je ve mně, stále neviditelně vyživuje mou imaginaci…

 

 

 

Early Spring in the garden

 

 

The shape of Things backlit is one of the other endless topics - it is itself a variable like a sea or air. I knew that I must not adhere to the details if I want to grasp the very essence of a tree or landscape. This view is visibly slightly from above - and more specifically from the first floor balcony, which I painted on the spot. Yet in my inner vision I have deeply burned in my heart this atmosphere - is still in me, always invisibly nourishing my imagination ...