Letnveeryjsouuchladn1444.jpg

Oblaka v lese - 1980-85

Měsíční světlo v krajině

Letní večery jsou už chladné

 

 

 

The clouds in the woods - 1980-85
 Moonlight in the landscape
Summer evenings are cold already
 

Oblaka v lese - 1980-85  

 

Monochromní malování jsem toužil posunout k větší bohatosti – při klimatu české krajiny se spíše můžeme považovat za chladné seveřany, tradice našich krajinářů to alespoň potvrzuje. Není jednoduché skloubit protichůdné vlivy a tendence, které se ve středoevropském koridoru projevují. Přirozená snovost až zádumčivost české krajiny je velká výzva – poroč se jí zbavovat?  

 

 

 

Clouds in the forest - 1980-85

 

I wanted to change my monochrome painting towards greater richness of colors - the climate of the Czech landscape can be rather considered as a cool, the tradition of our landscape painters at least confirms it. It is really not easy to reconcile opposing influences and tendencies that are manifested in the Czech Corridor. Natural melancholy and dreamlike quality of the Czech landscape is a great challenge - why get rid of it?