Pedtucha2158.jpg

Předtucha / Presentiment

uhlokresba / charcoal

 

 

Nebýt ovšem jádra kresebných studií, ke kterým mně trpělivě pózovala celé dny Zdenka – asi by nebylo z čeho čerpat sílu k další malířské práci. Asi bych „skončil“ jako krajinář -  v té době to mělo přídech až pejorativního označení. Dnes v době oživeného zájmu o krajinu se to zdá téměř neuvěřitelné. V korespondenci Vincenta van Gogha jsem ex-post našel zmínku o tom, že studium figury prohlubuje cítění krajiny - stromy, oblaka se tak stávají nositeli emocí apod.  Když už jsme u toho: podezřívá snad někdo Vincenta z přílišného „zatěžování“ malby významy? Nejsou trendy „vylehčovat“ umění vždy tak trochu v poloze vymývání mozků, snahy vygumovat to podstatné co dělá umění uměním? Vždyť i božský Monet - kdyby byl jen oko, jak se o něm s oblibou tvrdí – asi by se nestal Monetem…

 

 

 

If were not be, however, drawings of the core studies, for which posed me patiently for whole days Zdenka -  it would be probably not possible for me to draw strength for next painting job. I guess I would "finished" as a landscape painter - at this time it had rather a pejorative label. Today, at the time of revived interest in the landscape painting it seems to be almost incredible. In correspondence of Vincent van Gogh, I found an ex-post mention that the figural-study deepens the sense for shapes of landscape - trees, clouds thus become bearers of emotion, messages etc. When you're at it: Does anyone suspects Vincent from excessive "burden" of painting by meanings? Are not  trends of "smooth" art always in the position of a little bit of brainwashing? Efforts to erase what makes the essential in art? Even Divine Monet  - if it was just an eye, as people like to say - probably would not become a Monet ...