Sravekm140x2001956.jpg

Sžíravě čekám - varianta VI

 

 

V anglickém znění "I am waiting caustically"  je asi to co chci říci příliš konkrétní – měl jsem na mysli opět symbolickou metaforu ve smyslu: čekám tak intenzivně, až  mne to celého pohlcuje, stravuje, tajemně proměňuje. Pierre Teilhard de Chardin píše o parusii – splynutí božského se světem lidí. Očekávání je charakteristickým znakem moderního křesťanství, přesto jsem si dovolil individualizovat, personifikovat – jde přece také o osobní „message“, osobní nasazení. Prvek proměny mne vždy fascinoval – pokusit se alespoň zachytit něco z prchavé stopy lidské duše, lidského putování po tomto světě / slzavém údolí – jak to nazývají tradiční křesťanské prameny / Malířská vize sežehnutí barev – to je okamžik proměny i okamžik očekávání. Dvojkolejnost existence času před a po - kdy vše nepodstatné musí pryč – vyžaduje určitou vizuální zkratku. Netvrdím, že jsem ji našel – jsem dosud na cestě.

 

 

 

Scathingly waiting

The English version of "I am waiting caustically" is about what I want to say too specific - I meant once again the symbolic meaning of the metaphor: I am waiting so hard, to me, it absorbs around, eating, mysteriously transforms. Pierre Teilhard de Chardin wrote about term “parusie” - merging with the divine world of humans. The expectation is the hallmark of modern Christianity, but I dared to individualize, personalize - it does also a personal "message" personal commitment. Element transformation has always fascinated me - at least to try to capture something of the fleeting traces of the human soul, the human journey through this world / vale of tears - as they call it traditional Christian sources / Painting scorching color vision - that is when changes in the expected time. Double-tracking the existence of time before and after - when everything has gone immaterial - requires a visual shortcut. I'm not saying I found it - I'm still on the road.