252551.jpg

Vernisáž v Muzeu Kroměřížska 1990

 

 

 

Otevření výstavy soch Honzy Šimka a fotografií Petra Barana jsme chtěli pojat jako symbol návratu duchovních hodnot do života společnosti. Pro úvodní ohňovou performanci na náměstí jsme požádali nového pana starostu / sedí uprostřed diváků na fotografii / o uzavření dopravy a zhasnutí všech pouličních svítidel - dnes by to bylo asi zhola nemožné provést, přítomný básník pan Rotrekl srovnával ve své řeči entuziasmus Východu s nevšímavostí Západu pro umění. Zdenka se studenty konzervatoře nacvičila stylovou kreaci s otevřeným ohněm – v černých maskách. Dnes by to bylo zřejmě už jinak pochopeno – tehdy jsme performanci nazvali Adorace Kříže.  

 

 

 

 

Opening in 1990 in the Museum of Kroměříž

 

 

Opening of the exhibition of sculptures and photographs by Jan Šimek and Petr Baran we wanted to conceive as a symbol of return of spiritual values in​​to our free society. For the initial performance in the square, we asked the new mayor of town / sitting in the middle of spectators on this photo / for closure of all traffic and street lights - today it would be impossible to manage it - present poet Mr Rotrekl compared in his speech the enthusiasm of the East with West's disregard for arts. Zdenka rehearsed with Conservatory students a stylish creation with an open fire - in black masks. Today it would be probably understood otherwise - at this time we called this performance as Adoration of the Cross....