Dscn27811547.jpg

Zahradní ateliér / Garden Atelier

_________________________________

 

 

Často mne napadlo, že když už mám roli jakéhosi mimochodníka – po většinu života to hlavní co jsem chtěl probíhalo zcela mimo dráhy „oficiálních“kolegů“- mám tedy stále volnost zařadit svoji tvorbu jak chci a kam chci. Oficiální provoz umění uvnitř malé země uprostřed Evropy jakoby dával najevo svoji moc - jakoby zkoušel jak dlouho je člověk schopen dělat „do šuplíku“. Z toho hlediska jsem vlastně úplně prost podezření z příslušnosti k jakékoliv lobby skupině, těžko mně může někdo podsouvat jakoukoliv fundamentální služebnost. Nikdy jsem jako výtvarník žádné zakázky neměl – ani po nich netoužím – vše co jsem chtěl vyjádřit jsem nezávisle vyjádřil sám za sebe, nebo chcete-li: za imaginární lidstvo. Vůbec nepochopitelné zůstává podezření některých současných teoretiků na údajnou lukrativnost filozoficky nebo spirituálně orientované tvorby – žádné jsem si nevšimnul. Naopak: různé formy přehlížení, diskriminace až šikany jsou bohužel prózou současné šedivé reality, která si věru nezadá s šedivou předvídatelností totalitního režimu.

 

I often thought that if I already have some role pacer - after most of my life the main thing I wanted to take place entirely outside of the track "official" colleagues "- so I remain free to include my work as I want and where I want. The official operation of the arts within a small country in the heart of Europe as if it would show its power - this is in fact some kind of test to trying as long man is able do art "into a drawer." From that standpoint, I am actually quite free from any suspicion of membership of any lobby group, hardly to speak about any fundamental servitude. As an artist I've never had any contract - everything I wanted to say I expressed independently for himself, or if you want: for the imaginary mankind. Absolutely incomprehensible remains some views of contemporary theorists, which are suspecting philosophically or spiritually oriented work from lucrativeness  - I didnt notice any "success" of this kind. On the contrary: various forms of marginalization, discrimination and bullying are, unfortunately, the current gray prose of reality that truly rivals the gray predictability of the totalitarian regime...