Dscn49961690.jpg

Zahradní ateliér / Garden Atelier

_________________________________

 

Neslyšně padám

 

Motiv volného pádu jako nevratnost padající vody vodopádu – zápis lidského života se děje také hned napoprvé a jednou provždy definitivně. Není to samo o sobě strhující drama a velké téma? V obrazové formě mne zajímá onen pocit propadajícího se prostoru – závrať znovunalezeného života. V mé práci není nic dekadentního nebo pesimistického. Vše je bodem před konečnou proměnou… 

 

 

I fall silent

 

Theme of free-fall as a waterfall irreversibility of falling water - a record of human life is going only for the first time, and finally once and for all. Is not it engrossing drama in itself and a great topic? In the painting form - that interests me - I am researching for feel of falling space - dizziness resurrected life. In my work is nothing decadent or pessimistic. Everything is a point before the final transformation...