Dscn62102066.jpg

Zahradní ateliér / Garden Atelier

________________________________

 

 

Vše se nakonec stává konceptem – už samotný fakt, že něco dělám, je přece koncept. V tom smyslu jsou dějiny umění plné koncepťáků a nemá smyslu vytvářet umělé bariéry. Půjdu-li na procházku s hůlkou nebo s pejskem – půjde o dva podobné nebo zcela protichůdné koncepty? Všimněte si do jakých směšností zabíhá velkovýroba antagonistických postojů v dnešním umění…

 

 

Everything becomes a concept after all - fact that I'm doing something is already a concept. In this sense, art history are  full of concept artists and it have no sense to create artificial barriers. If I go for a walk with a cane or a dog - it will be two similar or totally contradictory concepts? Please, note this ridicule large-scale production of antagonistic attitudes in today's art ...

 

 

Ano, mezi diváka a výsledný obraz stavím úmyslně clonu víceznačných významů – podtrhuji se záměrem prodloužit dialog s pozorovatelem na svým způsobem nekonečné pokračování. Opakovaná sonda do vnitřních stavů současného člověka v ohrožení se stala mým leitmotivem…

 

 

Yes, between the viewer and the resulting painting I am  purposely making the aperture of ambiguous meanings - I am underline, that with the intention to extend the dialogue with the observer by the way of endless sequels.Repeated internal probe into the state of contemporary man in threatened become a leitmotif of my work...