Dscn91581421.jpg

Zahradní ateliér / Garden Atelier

 

 

Fotografie vytlačovala dlouho malbu na okraj zájmu – teď se stalo, co se muselo stát: nadprodukt a snadná dosažitelnost způsobuje nezadržitelné vyprázdnění. Cokoliv namalovaného tak mabývá na ceně / v etickém smyslu, samozřejmě / už jen faktem, že se pomalované plátno nedá hodit do stroje a chrlit po tisících kusech. Pomalý proces vzniku paradoxně chrání dnešní malbu před zneužíváním, projevuje se zde nadneseně řečeno „moc bezmocných“ - špinavý svět bussinesu musí jít kam patří…

 

 

 

Photography opressed through a long time art of painting - now happened, what must have happened: surplus product and easy accessibility makes unstoppable emptying of a role of photography. Anything painted therefore becomes a price / in an ethical sense, of course / just by the fact that the painted canvas you can not throw into the machine and churn in thousands pieces. Slow process of painting today, paradoxically protects against abuse, manifested here grandly told "power of powerless" - dirty  world of business must go where it belongs ...