P2160.jpg

Příliv energie / The influx of energy

olej, plátno / oil, canvas 200 x 200 cm - diptych

 

 

 

Zjišťuji, že s příchodem podzimu života mně sedí chladné, zdrženlivé tóny, které podtrhují celkový účinek malby. Už jsem se zmínil, že komorní vyznění zesiluje individuální stopu. Příklon mladých k intuitivnímu cítění / Justyna Kowalska-Lason – Polish Quarta, page 3, September 2012 / znamená, že se něco už doopravdy přežilo, sešněrovaný život moderního člověka si sám žádá volnější prostor pro svoji imaginaci, která se realizuje v dosti abstraktním rámci, zcela mimo racionální pravidla. Na umění je krásné právě to, co nelze vyložit…

 

 

 

 

I find that with the advent of autumn of life sits to me a cool, understated tones that highlights the overall effect of the painting. As I mentioned before - the chamber tones amplifies individual track. The tendency of today young people to the intuitive feelings / Justyna Kowalska-Lason - Polish Quarta, page 3, September 2012 / means that something has actually over-survived, laced life of modern man calls himself for more space for your imagination, which is implemented in a rather abstract framework completely outside rational rules. On  the art is lovely just what you can not explain ...