Jak hork2233.jpg

Jak horké šípy / As the hot arrows

olej, plátno / oil, canvas 140 x 200 cm

 

 

Závěr Mahlerovy 3. symfonie je prostě velkolepý, úchvatný ve své filosofické hloubce, velké poselství velkého srdce uvězněné do malých poměrů tehdejší společnosti tu promlouvá jakoby k celému lidstvu – očisťující hudba plyne daleko za hranice našeho dočasného života - je to mysticismus spojený s neochvějnou vizí Světla, které na nás čeká na konci časů…

 

 

 

The end of Mahler's 3rd Symphony is simply magnificent, fascinating in its philosophical depth, great message of great heart imprisoned in a small goals of insular society,  heart that seems to speak to all mankind - cathartic music goes far beyond the borders of our temporary life - it's mysticism coupled with unwavering vision of Light that is waiting for us in the end of times ...