V nejti2591.jpg

Pozvolna mizíš / You are slowly disappearing

olej, plátno / oil, canvas 140 x 250 cm

 

 

Plátno navzdory svým rozměrům považuji spíše za studii, cestu k promýšlení konečné realizace. Prozrazuji tak na sebe obtíže, které zdolávám i ve zdánlivě spontánní malbě – nejspíše tento obraz na jaře zase přemaluji. Estetické cíle samy o sobě nemohou být hnacím motorem umění – dobové nevraživosti k „zatíženosti“ obsahů jsou z širšího hlediska opravdu směšné: vždy zde šlo o velká témata. Smysl umění je jedině v tom, co jej překračuje…

 

 

I consider this canvas despite its size rather  as a study trip to the final implementation. I know, that I reveal himself my difficulties with  large formats painting - I will probably repaint in the spring this painting again. Aesthetic goals alone can not be the driving force of art - today hostility to the "workload" of content is really ridiculous in a wider perspective: it was  always about a great themes. The sense of art is only in what is exceeding art...