Slunko v zahradn2159.jpg

Zahradní ateliér - Situace na dvorku / Garden studio - Situation in the backyard

 

 

Kultura každého národa zanechává nesmazatelnou stopu v dějinách celého lidstva - na rozdíl od vědy a ekonomiky jejichž vývoj odpovídá jiným principům. Konečný artefakt mající vysokou hodnotu v minulosti ji ani pro budoucnost neztrácí…

 

 

 

Culture of each nation leaves an indelible mark in the history of mankind - apart from science and economy, its development is consistent with other principles.  The final artifact, which have a high value in the past, nor in the future does not lose it…