Zjeven2065.jpg

Výňatek z dopisu na podporu Ateliéru českého magazínu současného umění 2013

 

Tímto se připojujeme k celé kulturní veřejnosti, která se znepokojením sleduje vrůstající ohrožení neziskového sektoru a české nekomerční kultury jako celku. Je jasné, že se naše společnost nachází v přelomovém období a je nutno volit takové kroky, které zachrání alespoň to co zbývá.

 

 

 

Prosíme, posuďte ještě jednou, zda je adekvátní v okamžiku odepsat to, co rostlo po více jak dvě desetiletí, nebo jako menší zlo přistoupit k alternativě podpory v menším rozsahu. Projekty přesahující významem hranice země je nutno vidět jako národní reprezentaci a z našeho pohledu časopis ATELIÉR do této kategorie jednoznačně patří - znamená mimo jiné cenné kontakty se světem kolem, a kdo se pohybuje v této oblasti dobře ví, že případné ztráty tohoto druhu jsou vždy naprosto nenahraditelné...  

 

Excerpt from a letter in support of Czech contemporary art magazine ATELIER 2013

 

We are joining with the entire cultural community, which follows with concern growing threat of the Czech nonprofit sector and non-commercial culture as a whole. It is clear that our society is at a turning period and we must select such steps, which will save at least what remains.

 

 

 

Please, consider once again whether it is adequate destroy at the moment what has grown for more than two decades, or as a lesser evil approach to alternative support to a lesser extent. Projects beyond the borders of the country has to be seen as national representation and in our view magazine ATELIER clearly into this category include - it means, among other valuable contacts around the world, and who is working in this area knows that any losses of this kind are always absolutely irreplaceable ...