Letnrnodetail2724.jpg

Tanec / Dance - 1976

 

 

Tyto kombinované techniky jsem vytvářel z potřeby dobrat se přehledného řádu ve skladbě kompozice, vyčistit paletu, rozvíjet stylizaci předchozího období apod. Pro mne je s odstupem let zde důležité symbolické uchopení tématu – vize myšlenky. Svým způsobem jsou tyto začátky předzvěstí budoucích obrazů, ve kterých jde o individualizaci člověka – jeho vymezení vzhledem k transcendentnímu světu…

 

Z druhé strany je touha po čistých barvách něčím hodně přirozeným – škoda, že mně nebylo nikdy dáno jednoduše se zmocnit motivu - škoda, že jsem si nemohl nikdy postmoderně krásně „hrát“. V té době jsem pochopitelně nemohl tušit, že mne čekají celá desetiletí boje o právo na vlastní názor…

 

 

Dance

 

These combined techniques I have created from the need at reaching a transparent order in the structure composition, cleaning palette, developing of contents of the previous period, etc. For me it is from the distance of years important to grasp the symbolic theme - vision of the idea. In a way, these beginnings are harbinger of future paintings, which are primarily the individualization of the human - his defining due to the transcendent world…

 

 

On the other hand : the desire for pure colors something very natural - pity that it was never given to me simply grasp theme - pity that I could not never "play" for myself in post-modern sense. At that time, I obviously could not have known that are waiting for me a whole decades of fights for the right to my own opinion ...