2446.jpg

Červené fresky / The red frescoes

 

 

Je to jen skica zběžně zachycující prchavé dojmy a vidiny, které jsem v té době prostě nevěděl jak jinak vyjádřit. Stylizace kmenů stromů snad vzdáleně může připomínat ilustraci – poskládané prvky - symboly listů, jakoby žilnatá hmota prvého plánu a kresba „zavěšená“ volně v krajině - mají být čteny spíše jako části formy hudební kompozice. Zároveň lineárně i prostorově: jednotlivé výkroje výhledů do krajiny jsou totiž skutečně vyřezané kusy podkladu - uvědomoval jsem si však už tehdy, že koláž v tom klasickém smyslu je poněkud vyčerpaný fenomén a znamená fakticky dost velký úkrok od malby. Dnes vidím, že tyto malé věci znamenaly pro mne příslib budoucích maleb na velký formát…

 

 

The red frescoes

 

 

 It's just a sketch briefly capturing fleeting impressions and visions, which at that time I just did not know how else to express. Stylisation of tree trunks perhaps remotely resemble the illustration - stacked elements - symbols of leaves, veined matter in the first plan and drawing "hanging" freely in the space of country - it can be rather read as a form of musical composition. Linearly and at the same time as a space: each notching views of this countryside are in fact actually carved pieces of the background - but I realized that the collage in the classical sense is somewhat exhausted phenomenon and is actually a pretty big step away from the painting. Today I see that these little things meant for me the promise of the future large-format paintings ...