Ndvonakonzervatoi2237.jpg

Ten smutný konzervatorní dvůr – tam to vše začalo…

This sad conservatoire yard - there it all started ...


Nádvoří konzervatoře 72

 

 

Na atrium bývalé piaristické koleje nezapomenu – za dlouhých zimních stmívání byl na chodbách chlad a výhledy do farské zahrady vydechovaly ještě podzimní vůně. Dělal jsem si náčrtky i větší oleje s pohledy na kopuli sousedního kostela sv. Jana – v poledním slunci kdy její barokní architektura jakoby mizela v záři jasně modré oblohy někde vysoko nad hlavou jsem neustále myslel na francouzské impresionisty. Bylo v tom cosi krásně mimo čas – možná, že někde zde se usadil můj životní pocit míjení se s dobou…

 

 

Courtyard Conservatory 72

 

 

I will probably never forget this atrium of former Piarist College - during the long winter twilight was cold in the corridors and views from the windows to the rectory garden still exhaled autumnal fragrance. I had been made a lot of small sketches and larger oil with views on the cupole of neighboring church of St.John - in the midday sun when its baroque architecture always seemed to disappear in the glare of bright blue sky somewhere high above our head - I was always thought about the French impressionists. It was in fact something very beautiful,but completly out of time - maybe somewhere here settled down my life feeling of passing time...