Je1852.jpg

Jeřáby táhnou / The Cranes stretch

 

 

________________________________

 

Oblaka v létě plují majestátně nad klenbou stromů a nestarají se o kompoziční principy…

 

Clouds in the summer are sailing majestically above the canopy of trees and do not care about principles of composition…

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Chladnost provedení byla spíše u mne výjimkou – vzpomínám si, že jsem v těch letech často řešil problém vztahu nastudované krajiny v přírodě a stylizace v ateliéru. Jednou šel kolem mého stojanu v krajině jakýsi člověk a vyjádřil svůj údiv, že maluji / podle něho / něco naprosto jiného. Tyto střety s okolím mne vždy deprimovaly, proto jsem vyhledával místa nedostupná komukoliv – ale i tak se stávalo, že jsem cestou domů s mokrým plátnem musel vyslechnout ne zrovna laskavé názory spoluobčanů. Později - když už to byly výlety s rodinou - jsme si z reakce okolního světa dělali se Zdenkou legraci. Dodneška však ve mně zůstává víceméně nechuť mluvit o své práci s kýmkoliv…

 

 

The Cranes stretch

 

 

 Coldness of design was rather the exception of my paintings  - I remember that I was in those years often solving the problem of the relationship of study landscape in nature and stylization in the studio. One went around me in the landscape one man and expressed his astonishment that I'm painting / according to his opinion / something else entirely. These clashes with its surroundings always depressed me, so I was always searching for places inaccessible to anyone - but even so often happened that I was on the return-way home with a wet canvas had heard not-so-kind views of citizens. Later - when it were been already family trips - we had been making fun with Zdenka from the reaction of the outside world. But until today I'm not willing to talk about my work with anyone ...