Pohltmnemodnebes1365.jpg

Pohltí mne modř nebes / Absorbs me blue of the heaven

olej, plátno / oil, canvas 250 x 140 cm

 

Obraz je myslím vcelku jasnou metaforou  -  otázka zní jak říci to nejdůležitější z dnešního křesťanství a neupadnout do navyklých schémat? Malířský problém, který řeším, je pohyblivá hranice mezi figurativním a abstraktním tvarem. K témuž cíli míří zamýšlený cyklus polyptychů, kde na velké ploše dochází k prolínání makro-detailů s vizí nekonečného prostoru. Chardinův způsob myšlení má zvláštní jemnost, která je mně blízká. Nevnucuje své představy a přesto cítíme, že to nejsou jen představy – je to inspirovaná skutečnost. Povšimněte si, že dnešní útoky na víru se stávají v globálním měřítku čím dál více malichernější – jde už jen o primitivní přetahování. Je to snad příznak toho, že velké myšlenky zvítězily na celé čáře…

 

Absorbs me the Blue of the Heaven  / The Blue of the Sky will Absorb me

 

I think the metaphor of this picture is quite clear - the question remains how to tell the most important from the message of today's Christianity and not to fall into habitual patterns? I was interesting preferably about the paintings problem, which solves the moving boundary between the figurative and abstract shapes. The same goes about intended objectives polyptych cycle, where a large area is a blending of details with macro-vision of infinite space. Chardin way of thinking has a special gentleness, which is close to me. He do not impose his ideas, and yet we feel that it's not just a vision - it is inspired reality. Note that today's attacks on religion questions are becoming / in global size / increasingly more and more banal - it is just a primitive dragging. It is perhaps an indication that the big ideas won across the world...