Polocknadvorku1568.jpg

 

PASSIO VÁCLAVA VACULOVIČA

__________________________________________________

 

 

Michal Bycko – Múzeum Moderného umenia Andy Warhola, Medzilaborce 1995

 

 

 

„Je potrebné sa uberať k veciam , ktoré človeka - nie iba jednotlivca, ale i celú spoločnosť - časovo presahujú."

Citát z krátkeho rozhovoru s českým výtvarníkom Václavom Vaculovičom, ktorý v mesiacoch jún a júl tohto roku vystavuje svoje diela v Múzeu moderného umenia rodiny Warholovcov v Medzilaborciach pod názvom PASSIO.

Vaculovičov postoj z výtvarnej výpovede je hlboko ovplyvnený vlastnou filozofiou pohľadu na človeka i na jeho bytie. Rozmarné plátna olejov i malé monotypie akoby hlásali: „Smrť lipne k životu už iba preto, že bez neho by bola zbytočná." Nie je to lacný postoj autora k problému skutočného bytia, postoj , ktorý by mu mal „umožniť“ originálny image. Je to transformácia vnútornej, širokej a hlbokej exprese pocitu i názoru za pomoci skromnej škály výrazových prostriedkov. Sám tvrdí, že v dnešnej dobe plnej kriku, provokácie a šokov je nevyhnutné prihovárať sa tichučko. Upozorniť na to, čo je ubité „valcom“ zrýchlenej doby vyrobenej človekom, ale už takmer pre človeka nevyhovujúcej. Vaculovič v snahe vyhnúť sa tomu vracia sa späť do „paleolitu“ potrieb, hodnôt a večnosti. Už samotné názvy jeho rozmerných plátien / Bolesť bytia - olej na plátne 250 x 420 cm. Priepasť času - olej na plátne  250 x 420 cm. Pole zabudnutia - olej na plátne 25O x 420 cm. Nikto so mnou nebude bdieť - olej na plátne 250 x 420 cm, atd. / sú slova evokujúce potrebu zamyslieť sa. Nemám pocit, že by Vaculovičovy obrazy boli čitateľné. Skôr by sa dalo povedať, že sú katalyzátorom čítania vlastných pocitov a nálad myšlienok, ktoré sa opakujú v našich vnútorných emocionálnych senzoroch.

 

 

Hovorí: „Aj keď dvaja robia to isté, nie je to samé“. Dalo by sa štipkou zlomyseľnosti dodať, že je to obrana prípadného „objavu“ pôvodu identity výtvarného výrazu. Prokip Kolisnyk to komentuje: „Nik z nás nieje bez otca“. Otcovstvo pôvodnosti Vaculovičového výtvarného prejavu môžeme hľadať v Munchovom expresionizme až symbolizme. Slovami historika umenia a komisára výstavy Vladislava Grešlíka: „ Je to tak trochu jemný, ale iný Munch...“. Žiada sa iba dodať, že v kontinuite - ale rozvinutej až do polohy expresívnej abstrakcie, úspornejší na figurálne prvky, uprednostňujúci plochu, ale plnej emocionálneho výrazu „vsávajúc“ diváka do hlbín autorových úvah, tichých výpovedí a myšlienok pretransformovaných na plátno za pomoci výtvarno-výrazových prostriedkov. Postoj Václava Vaculoviča k potrebe výpovede nie je ľahký. Stojí mimo uniformovaných trendov, nebije na poplach a nežiada potlesk. Jeho dielo je kazateľom, ktorý sa prihovára iba tým, čo ho chcú vypočuť. Nie zo zvedavosti, ale z potreby. Z potreby uvedomenia si duchovnej prázdnoty, ktorá do pominutia stavia hodnoty skutočné uprednostňujúc takzvanú márnosť svetskú.

 

 

 

Passio by Václav Vaculovič

_____________________________________________

 

 

Michal Bycko - Museum of Modern Art of  Andy Warhol, Medzilaborce 1995

 

 

 

"We need to move towards things that man - not only individuals but also society as a whole - are beyond time."

Quote from a short interview with Czech artist Václav Vaculovič, which in June and July this year, exhibits his works at the Museum of Modern Art of Andy Warhol in Medzilaborce called Passio.

Vaculovič attitude to this artistic statement is deeply influenced by his own philosophy of looking at the man and his existence. Whimsical canvas oils and small monotype like preaching "Death clings to life no longer only because without it would be useless." It's not cheap author's attitude to the problem of being true, the position which it would be "allowed" the original image. It this internal transformation, wide and deep sense of expression and opinion, with the help of a modest range of means of expression. He says that nowadays full outcry provoked a shock is necessary to speak very quietly. Point out what is beaten up "roller" accelerated time produced man, but almost unsuitable for humans. Vaculovič in order to avoid this manipulation goes back to the "Paleolithic" needs, values and eternity. For the names of his large canvases / Pain of Being - oil on canvas 250 x 420 cm. The abyss of time - oil on canvas 250 x 420 cm. Field of oblivion - oil on canvas 420 cm x 25 °. Will no one stay away with me - oil on canvas 250 x 420 cm, etc. / are evocative words need to reflect. I do not feel that the images were Vaculovičová legible. Before one could say that reading is the catalyst to their emotions and moods of ideas that are repeated in our internal emotional sensors.

 

 

Author says: "Although the two do the same thing, is not the same thing." You could add, that is to defend any "discovery" of origin identity of artistic expression. Prokip Kolisnyk says: "None of us is not without a father." wwe can look the paternity of originality Vaculovič artistic expression e.g. at Munch expressionism and symbolism. In the words of art historian and exhibition commissioner Vladimir Grešlík: "It's a bit soft, but another Munch ...". Calls will only add that in continuity - but advanced to the position of expressive abstraction, economical to figurative elements favoring surface, but full of emotional expression "absorb" the viewer into the depths of the author's reflection, quiet testimonies and ideas transformed into a canvas with the help of art-expression resources. Vaclav Vaculovič atitude to the need for testimony is not easy. Outside the uniformed trends he is not beating the alarm and not seeks for applause. His work is not a preacher who speaks only what audience wants to hear. Not out of curiosity, but out of need. From necessity of awareness of the spiritual emptiness, which prevails in places of real value favoring the so-called world vanity.