62484.jpg

Výstava v Mníšku pod Brdy / The exhibition at the Brdy Hills Mnisek - 1994

 

 

Tato příležitost se vynořila jaksi z čista – jasna, měl jsem zde poprvé opravdu velká plátna a díky panu starostovi města, který držel nad výstavou ochrannou ruku, jsem bezděčně přišel k zajímavé instalaci i k opravdu velké poctě. Otevření výstavy provázela mše, kterou celebroval sám kardinál Vlk – či možná přesněji řečeno výstava byla součástí vyznaných oslav Mníšku, mše se konala pod širým nebem před kostelem. Budovu kostela zachránili místní farníci před zničením komunisty za vskutku dramatických okolností – oslavy v nově nabyté svobodě se tedy staly demonstrací velkého vítězství víry. Tak jsem svoji účast chápal i já – výjimečnost situace jsem prožil až se zpožděním, nepamatuji si detaily, zřejmě jsem připadal v ten okamžik mnohým lidem jako náměsíčník. Obrazy byly potom převezeny do Prahy a vystaveny u příležitosti nově otevřeného chrámu sv. Vavřince na Petříně. Díky iniciativě a vstřícnosti manželů Hejbalových / biskup Starokatolické církve v Praze Dušan Hejbal / proběhl na otevření slavnosti a výstavy koncert našeho rodinného souboru VIA CRUCIS – velikost chvíle mně docházela po letech: dodnes lituji, že jsme ve víru dalších událostí nepokračovali v kontaktech s tak vzácnými lidmi. Fotografie z této jediné pražské výstavy bohužel nemám – snad je to i určitým znamením, které je třeba brát jako osud…   

 

 

Exhibition in Mníšek pod Brdy 1994

 

 

This opportunity arose unexpectedly -  I had here a first really big exhibition of big canvases, and thanks to the mayor of the city, which held over the exhibition protective hand, I inadvertently came to an interesting installation as well as a really big honor. Opening of the exhibition was accompanied by the Mass celebrated by Cardinal Vlk himself - or perhaps more accurately: the exhibition was part of important celebrations of town Mníšek - Mass was held in the open air outside the church. Building of church local parishioners rescued from destruction by Communists during a truly dramatic circumstances - celebrations in the newly acquired freedom become demonstrations of great victory of faith. So I also understand my participation by thsi way - I have experienced exceptional situation with a delay, I do not remember the details, I must have felt at that moment, many people like a sleepwalker. The paintings were then moved to Prague and exhibited on the occasion of the newly opened chufrch of St. Laurence on Petrin. Thanks to the initiative and willingness spouses Hejbal / bishop of the Old Catholic Church in Prague Dušan Hejhal / was held at the opening ceremony of the exhibition a concert of our family ensemble Via Crucis - I realized the greatness of this moment later after the years: I regret to loss contacts with so rare people. Photos from my only one solo-exhibition in Prague unfortunately I do not have - maybe it's also a certain sign, which should be taken as a fate ...

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

Rovnováha viděné a slyšené reality je rovnováhou vnitřní vize a duchovní stability člověka.                    

The balance of seen and heard reality is a balance of inner vision and spiritual stability of man.