71182.jpg

Výstava ve Státní galerii Vysočiny Jihlava / The exhibition at The State Gallery of Highlands - 1996

 

 

Přesněji řečeno: maluji trojdílné obrazy – nikoliv v pravém slova smyslu triptychy. Kdybych nebyl omezován prostorem, materiálem, možnostmi transportu atd. maloval bych určitě souvislá plátna. V tak malé zemi však osud monumentální tvorby visí neustále na vlásku: ještě po jednom celém století nepřistála Epopej Alfonse Muchy do svého konečného domovského přístavu…

 

 

More precisely: I am making three-part paintings - not in the true sense triptychs. If I were not restricted by space, material, transportation options, etc. I would definitely paint continuous canvases. But the fate of the monumental works in a small country constantly hangs in the balance: even after a whole century Epopej by Alfons Mucha did not land in its final home port ...

 

 

 

 

 

Idea vracet se k důležitým plátnům i po letech a domýšlet jejich obsah i formu připomíná tak trochu editorskou práci skladatele. Proč bychom si nemohli dopřát tento zdánlivě zbytečný luxus – zvláště když povrchní soudy publika jsou skutečně jen vějičky ve větru, po kterých za chvilku nebudou stopy…

 

 

The idea of ​​returning to important canvasses even after years and intellectually complete their content and form reminds a bit of editorial work of the composer. Why we can not afford this seemingly unnecessary luxury - especially when superficial courts of audiences are really just a decoy in the wind, after which will not followed any trail...