MuzeumKromska-VstavaPassio952870.jpg

Nevím svou duši - Muzeum Kroměřížska / I do not know my soul - Museum of Kromeriz 95

 

 

Plátno bylo součástí výstavy v Muzeu Kroměřížska, která měla dál pokračování v Muzeu A.Warhola v Medzilaborcích v roce 95. Vzpomínám, že vyšlo díky Tomáši Mazáčovi pár článků v denním tisku – v odborném však nic. Věděl jsem, že cyklus ve svém celku by zaujal – plánoval jsem řetězové pokračování v dalších galeriích včetně zahraničních / ASU Phoenix /, z jehož kontextu by byla zřejmá souvislost s dalšími velkoformátovými plátny / v podsatě nikdy nevystavenými /. Realizace původní představy jsem se nedočkal – byla to asi jedna z prvních velkých lekcí o marnosti současného fungování umělecké scény - snad tím více mne to podnítilo k přemýšlení o nezávislosti…  

 

 

The canvas was part of the exhibition at the Museum of Kromeriz, which had a further continuation of the Andy Warhol Museum in Medzilaborce in 95th.  I remember that was released a couple of articles in daily newspapers thanks to my friend Tomaš Mazáč - in the professional nothing. I knew that the cycle as a whole would be interesting - I had plan to continue the chain of other galleries, including foreign / ASU Phoenix /. From the context would be an obvious relationship with other large-format canvases / which were in fact never exhibited /. Implementation of the original idea disapeared - it was probably one of the first great lesson of the futility of current functioning art scene - perhaps this experience had prompted me more to think about Independence...