Petr stav2294.jpg

Zahradní ateliér / Garden Atelier

 

 

Ještě k „Situaci na dvorku“ – mnohokrát jsem si uvědomil, že části mých triptychů komunikují spolu nezávisle na tom co k čemu patří. Mnohokrát už jsem chtěl plátna očíslovat, aby nedocházelo k záměnám, a aby se v tom někdo po mně jednou vyznal. Často během instalace výstav, když mně někdo náhodně pomohl, obrátil plátno naopak nebo přiřadil mylně k jinému celku - a já se vždy ocitnul v silném pokušení to tak nechat. Tvoje reakce mně potěšila a mimoděk potvrdila mé tušení, že by se dalo uvažovat o polytematických celcích. Před lety jsem viděl ve Vídni asi 20 m pás obrovské kresby-akvarelu na asi 2 m vysokém papíře / autorovo jméno mne nezaujalo, jako spíše možnost vyjádřit se jednoduchými prostředky v tak velké ploše. Podotýkám, že navzdory rozměru výsledek působil nesmírně komorně / ! / až introvertně tlumeně. Ten paradox oslovit diváka tiše, ale vlastně velmi naléhavě / či naléhavě a přesto tiše / na mne udělal dojem větší než 100 benátských gigantomanů. Určitě na tom budu dál pracovat – až bude vhodné světlo, pošlu další snímky….   

 

 

 

Even the "situation in the backyard" - many times I realized that part of my triptychs communicate with no matter what is what. Many times I wanted to number the screen to avoid confusion and to be in it for me someone once confessed. Often during installation of exhibitions, when I helped someone accidentally, or reversed canvas contrast mistakenly assigned to another unit - and I always found myself in a strong temptation to keep it that way. Your response to me was pleased and unwittingly confirmed my hunch that it could be considered polytematických units. Years ago I saw in Vienna, about 20 m strip-huge watercolor drawings of about 2 m high paper / author's name I am not interested, but rather to express the simple means in such a large area. I note that despite the size of the result he was extremely intimate /! / Introverted and subdued. The paradox of silence to address the viewer, but actually very urgent / or urgent, and yet quietly / to impress me more than 100 Venetian gigantomanů. I'm sure I'll continue to work - perhaps not the occasion of this exhibition at the Chapel polyptych should in this case not to impose a - number three is the divine first and second space that would suit a drop of humility - if not asketičnosti / now I fell through the temptation of pride! / When the right light, I'll send more pictures ....