Festival Forfest Czech Republic

English below

Festival FORFEST CZECH REPUBLIC – Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením - dlouholetý člen prestižní asociace European Conference of Promoters of New Music - získal v roce 2015 prestižní Cenu České hudební rady a byl vybrán mezinárodní porotou EFFE Brusel / Europe for Festivals, Festivals for Europe / pro širší evropský projekt EFFE Label 2017-2018 / více na: www.effe.eu /

Festival FORFEST se objevuje na mezinárodní scéně v první polovině devadesátých let. Přichází s myšlenkou propojení progresivních snah současné hudby a výtvarného umění, které se novým, aktuálním způsobem dotýkají závažných duchovních témat dějin umění – zůstává solitérem v tomto směřování i v nových dekádách. Dramaturgie reflektuje díla světových autorů v poměrně širokém filozofickém panoramatu doby. Obnovuje se tak prostor pro důležitý dialog mezi uměním a dnešní převážně konzumní společností, dialog velkých světových náboženství zahrnující palčivé problémy současnosti.

 

Aktivity festivalu jsou již více jak čtvrt století ve fokusu zájmu světové veřejnosti - zásadní recenze jsou každoročně publikovány v odborném tisku v ČR, v Evropě i zámoří, audio-video záznamy uvedly přední rozhlasové stanice a TV kanály, dokumenty o akci jsou deponovány v Národní knihovně, Národním muzeu v Praze a v zahraničních archivech renomovaných univerzit / zvláště v USA /. Na základě dlouholetého členství v evropských asociacích typu ECPNM / European Conference of Promoters of New Music / nově také EFFE – Europe for Festivals Festivals for Europe / je festival uváděn na prestižních serverech / www.ecpnm.com  www.gaudeamus.nl  www.iscm.orgwww.musicalamerica.com a další - viz přílohy /. Partnery festivalu jsou zavedené evropské události typu Warsaw Autumn, Gaudeamus Muziekweek Amsterdam a další...

 

Festival FORFEST has appeared on the international scene in the early nineties. Comes up with the idea of linking progressive efforts of contemporary music and visual arts, which are new, and are concern for the spiritual themes of art history - remains a loner in this direction also in the new decades. Dramaturgy reflects the work of international artists in a relatively broad philosophical panorama of the time. Recovers space for important dialogue between art and today's predominantly consumer society, dialogue major world religions including burning problems of the present.

 

The Festival FORFEST CZECH REPUBLIC - The international festival of contemporary art with a spiritual orientation - was awarded the prestigious prize Czech Music Council and was selected by the international jury EFFE / Europe for Festivals, Festivals for Europe / for the wider European project EFFE Label 2017-2018 / more: www.effe.eu /

 

Festival activities are already more than a quarter century in the focus of interest of world public - the essential reviews are published each year in the professional press in the Czech Republic, in Europe and overseas. Audio-video recordings of the festival are broadcasted by the leading radio stations and TV channels, the documents from Festival are deposited at the National Library and the National Museum of the Czech Republic in Prague, including foreign archives of renowned universities

/ especially in the USA /.

 

Based on the long membership in European associations type ECPNM / European Conference of Promoters of New Music / and now the newly: EFFE - Europe for Festivals Festivals for Europe / festival is represented on the prestigious servers / www.ecpnm.com  www.gaudeamus.nl www.effe.eu  www.iscm.org  www.musicalamerica.com and others - see attachments /. Partners of Festival are traditional European events like Warsaw Autumn or Gaudeamus Muziekweek Amsterdam and more ...

 

Cílem festivalu je programově vyzdvihovat ty tendence našeho a světového umění, které v sobě nesou prvky nového spirituálního náboje a které jsou schopny na vysoké úrovni poskládat znovu roztříštěný obraz postmoderní doby. Hodně se dnes hovoří o jakémsi mezidobí v umění, nejasnosti, záměrné nezřetelnosti. Dějiny umění nás mnohokrát poučily, že právě v takových dobách vznikala díla, která se ukázala jako podstatná a zásadní. Již dnes lze proto mluvit o určitém zlomu v myšlení tvůrčích lidí a konečně celé společnosti. Věříme, že tento pozvolný obrat je ve znamení pozitivních hodnot života, vítězství smyslu nad nesmyslem, přetrvání jasného tvaru v okamžiku nebezpečného zamlžování.

Zdenka Vaculovičová

 

Žízeň po Duchu se stává jedním z nejparadoxnějších rysů této doby, snad tím silnější oč nevědomější. Racionalismu postmoderny se téměř podařilo vytěsnit z umění jakýkoliv transcendentní rozměr a nahradit jej celkem nic neříkající uniformovanou “internacionální” šablonou – navzájem snadno dnes zaměnitelnou jak na Západě tak na Východě. Ztráta “tváře” v umění dneška je jedním z tíživých problémů současné kultury…

Václav Vaculovič

 

Spolupořadatelé festivalu 1990-2010

Ministerstvo kultury ČR, Arcibiskupství Olomoucké, Unie výtvarných umělců ČR, Nadace Českého fondu výtvarných umění, Národní galerie v Praze, Muzeum hl. města Prahy , Moravská galerie Brno, Muzeum Kroměřížska, Galerie TYPOS Brno, Památkový ústav v Brně, GOETHE INSTITUT Praha, Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Jihovýchodní Moravy, Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti, Sdružení CORPORA S Praha, Nadace Šternberk International Painting Symposium , OPEN SOCIETY FUND Prague, Český hudební fond - Dále byli festivalu v průběhu let nápomocni: Společnost pro duchovní hudbu Praha, Společnost pro novou hudbu Praha, Nadace Bohuslava Martinů, Nadace Ochranného svazu autorského, Městský úřad Kroměříž, Okresní úřad Kroměříž, Školský úřad Kroměříž, Sdružení Q, Apex Change Amsterdam, EUROPEAN CONFERENCE OF NEW MUSIC Amsterdam, Múzeum moderného umenia rodiny Warholcovcov, The Fund for U.S. Artists at International Festivals and Exhibitions, The Rockefeller Foundation, The Pew Charitable Trust, The National Endowment for the Arts, The United States Information Agency, Arts International, British Coucil, Česká televize, Český rozhlas, PBC Television

Television and Radio Projects /selection/

CATALA – MORENO / Spain – Venezuela /, Daniel Lentz /USA/ - Wolf Mass, John Anthony Calabrese /Italy/, Notes 95-99, Daniel Lentz /USA/ – Apologetica, William Toutant /USA/, Pavel Zemek 98 /CZ/, Daniel Kessner /USA/ - In the Center, Ilja Hurník - Lukáš Hurník 2002 /CZ/, Ivo Medek /CZ/ - Křížení, Amy Lynn Barber /USA/, Wanda Dobrovská – Resonance /1991/, Stanislav Červinka – Contrast Trio Wien /1991/, Milka Mikulandová – Svobodná Evropa /1994/, Muisca Iuga /1994/, Luboš Fišer – Tři klavírní sonáty, Kikuko Massunoto – Roel, Frank Martin – Sonata da Chiesa /1995/, Marek Trizuljak – Kolokvium /1995/, Experimentální studio Slovenského rozhlasu Bratislava – Elektro-akustická hudba /1995/, Rudolf Růžička – Author concert, František Fiala – Canticum Novum /1995/, Amy Lynn Barber a hosté – USA, Brněnský akademický sbor – sbormistr Jaroslav Kyzlink /1995/, Petr Matuszek – Na prahu světla I, John Anthony Calabrese a Gabriela Calabrese – Italy, Züddeutscher Mottettenchor – Würzburg – sbormistr KMD Christian Kabitz, Sabine a Mattias Brautigan – Dresden /1997/, Hudební moderna plus I – Missa - Benjamin Britten, Jan Hanuš, Tomáš Hanzlík, Petr Samlík /1997/, Hudební moderna plus II – Janna a Christos Polyzoides – Austria, Mladí ostravští skladatelé, Daniel Lentz – USA – Credo Wolf Mass /1997/, Pavel Zemek – Smyčcové trio s kostelními zvonky, Siegfried Fink – Concertino pro vibrafon a smyčce, Mikuláš Piňos – Duo pro housle a violoncello, Vít Zouhar – Il Pendolo o la Contesa dela Anima, Aron Copland – Vocalise, Jaroslav Šťastný - Sonata da Chiesa /1998/, Vít Zouhar – Brána slunce, Rudolf Růžička – Crucifixion, Antonín Tučapský – Pět velikonočních motet, Ladislav Vycpálek – Chvála houslí – Sonáta, Pavel Zemek – Komorní symfonie II ke cti sv. Františka z Assisi, Luboč Fišer – Sonáta No 5 /1999/, Jan Meisl – Podzimní měsíc, Giorgio Ferrari – Capriccio, Petr Pokorný – Osamělý Pištec, Ilja Hurník – Sonatina, Jan Vrkoč - Údolí vidění, Ivana Loudová – Echoes /1999/, Diana Arismendi – Ave Mias, Petr Samlík – Mešní vzorky, Petr Eben – Hommage a Buxtehude, Alois Piňos – Děkuji za každý den, Leif Thybo – Summer is icumen in /1999/, Vlastislav Matoušek – Kaligrafie, David Lovatt – Missa – Kyrie, Arnošt Parsch – Zúžování, Dimitris Themelis – Phantasia 1999/, František Emmert – Sonata, Dmitrij Šostakovič – Sonata pro violoncello a piano, Daniel Kessner – Priére et scherzo basse, Ilja Hurník – Povídky /2000/, Michal Jánošík – Eleison, Kojetínská industriální filharmonie /2000/, Josef Lupták – Projekt BACH, Ivana Loudová – Pražské Impresse, Kiří Teml – Rapsodie /2000/, Rudolf Růžička – Madona, Kurt A. Hueber – Missa per Organo, Antonín Tučapský – Meditace na staročeský choral, Ivan Palík – Meditace na texty J. da Todi, William Toutant /2001/, Ilůja Zeljenka – Monodráma, Zoltán Kodály – Duo, Miloslav Ištván – V rozbřesku přijď, Josef Rut – Duo /2001/, Vít Zouhar – Coronide /2001/, Frank Martin – Credo, Zdeněk Lukáš – Missa, Jiří Teml – Laudetur Jesus Christus, Credo ú 2002/, Johannes Fritsch – Litanie II, Ernspin, Daniel Kessner – Stream, Petr Pokorný – Tichá hudba pro vlahé letní noci /2002/, Lukáš Hurník – Magnificat, Lukáš Hurník – Svatovojtěšská hodinka, Ilja Hurník – Prastaré obrazy /2002/, Ivo Medek – Triax, František Emmert – Lomikámen, Jan Grossmann – Lava me /2002/, Musica Moderna – Jaroslav Šťastný – Fibonacci Fantasias without Tizian, David Mattews – The Flying of Marsyas /2003/, 

Výstavní a performační projekty 1990-2004

Contemporary Visions from Southern California - Art Galleries – Los Angeles / USA /, Mobius Group/USA/, Světla, stíny, odlesky – Národní galerie, Znak a svědectví – Muzeum Hl. Města Prahy, Šimek a Baran – Muzeum Kroměřížska, Hudební automaty – Sdružení Q, Setkání – Begegnung – Moravská galerie, Ohně – Sdružení Q,Velký formát - Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Jihovýchodní Moravy, Křížení – Sdružení Q, Corpora S - Unie výtvarných umělců ČR, Souvislosti - Nové sdružení pražských umělců, Wols - Goethe Institut Praha, Žalmy – Diecésní Muzeum Brno, Prokip Kolisnyk - Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov, Walther H.J.Smeitink-Mühlbacher / Holandsko/ 

Visual Artists

Kim Ábeles / USA /, Walther H.J. Smeitink-Mühlbacher /Holland/, Ruth Anderson / USA /, David Blumnekranz / USA /, Joyce Campbell / USA /, Bea Colman / USA /, Beverly Decker / USA /, Paula di Marco / USA /, Cheryl Dullabaun / USA /, Samantha Fiedls / USA /, Seth Hill / USA /, Leslie Krane / USA /, Laurel Long / USA /, John O’Brien / USA /, Anna Pelkey / USA /, Violet Resneky / USA /, Kyungmii Shin/ USA /, Milan Kohout /USA/, Jed Speare USA/, Mari Novotny Jones /USA/, Tom Plsek /USA/, Ladislav Schovanec /France/, Pavla Aubrechtová/CZ/, Václav Boštik/CZ/, Ladislav Čepelák/CZ/, Roman Havlik/CZ/, Milan Dobeš/CZ/, Dalibor Chatrný/CZ/, Roman Kameš/CZ/, Svatopluk Klimeš/CZ/, Vladimir Kokolia/CZ/, Jiří Komatovský/CZ/, Radoslav Kratina/CZ/, Alena Kučerová/CZ/, Pavel Maur/CZ/, Vladimir Merta/CZ/, Daisy Mrázková/CZ/, Eduard Ovčáček/CZ/, Michal Ranný/CZ/, Jan Steklík/CZ/, Václav Stratil/CZ/, Čestmir Suška/CZ/, Jaroslav Šerých/CZ/, Miloš Ševčík/CZ/, Josef Šíma/CZ/, Adnrena Šimotová/CZ/, Jan Tichý/CZ/, Margita Titlová – Ylovsky/CZ/, Václav Vaculovič/CZ/, Petr Veselý/CZ/, Daniel Balabán /CZ/, Petr Baran /CZ/, Václav Boštík /CZ/, Roman Brichcín /CZ, /Tomáš Čenoušek /CZ/, Viktor Dohnal /CZ/, František Dvořák /CZ/, Pavel Falátek /CZ/, Jan Hladík /CZ/, Rudolf Hocke /CZ/, Pavel Hřebíček /CZ/, Milivoj Husák /CZ/, Ludmila Jandová /CZ/, Jan Jemelka /CZ/, Jana Jemelková /CZ/, Ivan Jilemnický /CZ/, Josef Jíra /CZ/, Ludvík Kolek /CZ/, Ivan Kříž /CZ/, Aleš Lamr /CZ/, Vladimír Matoušek /CZ/, Jiří Nečas /CZ/, Otmar Oliva /CZ/, Miroslav Rada /CZ/, Karel Rechlík /CZ/, Vladimír Svoboda /CZ/, Jaroslav Šerých /CZ/, Jan Šimek /CZ/, Jiří Šindler /CZ/, Pavel Šlégl /CZ/, Jan Šplíchal /CZ/, , Petr Štěpán /CZ/, Luděk Tichý /CZ/, Jarmila Totušková /CZ/, Vladimír Vašíček /CZ/, Daniela Vinopalová /CZ/, Miloš Vlček /CZ/, Josef Zahradník /CZ/, Josef Žáček /CZ/, Willi Wimmer /Austria/, Marcus Wimmer /Austria/, Anna MacLeod /Ireland/, Eimutis Markunas /Lithuan/, Andrew Vass /GB/, Vladimír Popovič /CZ/, Pavel Procházka /CZ/, Romáš Rossí /CZ/, Jan Pospíšil /CZ/, Miroslav Malina /CZ/, Bjorn Aho /Finland/, Jan Pier Cornelius /Belgium/, Zdena Höhmová /CZ/, Jiří Kornatovský /CZ/, Jano Raška /SK/, Pavel Hřebíček /CZ/, Prokip Kolisnyk /Ukraina/, Marek Trizuljak /CZ/, Mirka Trizuljaková /CZ/, Bohumír Deml /CZ/, Cedrik Guhl /Switzerland/, Ignase Šimelis /Lithuani/, Richard Štipl /Canada/, Pavla Aubrechtová /CZ/, Luděk Filipský /CZ/, Andrea Fosterová /CZ/, Vladimír Gebauer /CZ/, Milan Chabera /CZ/, Jana Křížová /CZ/, Richard Kočí /CZ/, Jan Kunovský /CZ/, Michal Matzenauer /CZ/, Jiří Mika /CZ/, Rostislav Novák /CZ/, Jitka Štenclová /CZ/, Pavel Trnka /CZ/, Zoja Villalobos-Popovič /CZ/, Jiří Votruba /CZ/, Václav Fiala /CZ/, Pavel Richtr /CZ/, Alfred Otto Wolfgang Shulz – WOLS /Germany/, Marie Filipovová /CZ/, Radim Hanke /CZ/, Libor Jaroš /CZ/, Jan F. Kovář /CZ/, Kamil Mikel /CZ/, Miloš Sláma /CZ/

Copyright © 2011-22 Forfest.cz. Stránky archivovány Národní knihovnou ČR.