KOLOKVIUM 2013 / ABOUT THE COLLOQUY 2013 - FOR THE CZECH MAGAZINE OF CONTEMPORARY ARTS ATELIÉR

Václav Vaculovič

XXIV. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2013 - Kolokvium / Colloquy 2013

– for the Czech magazine of Contemporary Arts ATELIÉR

English always under every paragraph

Globální ohrožení umění jako kulturního fenoménu

Rostoucí ohrožení duchovní identity dnešního člověka 

 

Na letošní bienále kolokvia, které se konalo v rámci festivalu současného umění FORFEST 2013 / 4.5. – 31.8. / přijeli hosté z devíti zemí / Velká Británie, Irsko, USA, Itálie, Republika San Marino, Slovenská republika, Japonsko, Německo, Česká republika /. Jak už název konference napovídá, šlo o téma, jehož aktuálnost pochopili všichni zúčastnění zcela individuálně – vedle ustáleného mezioborového dialogu zde tedy fungoval fenomén spojující / dnes už opravdu bez rozdílu globálně / všechny druhy umění. Letošní téma bylo zamýšleno nejen jako reflexe postupující ekonomické krize a nepříznivého vývoje v kulturní oblasti – šlo zde také o hlubší, trvalejší otázky bytí tvůrčího člověka v dnešní stále více se propojující společnosti.

 

Global threat for art as a cultural phenomenon

The growing threat spiritual identity of modern man

 

At this year's biennial colloquium, which was held during the Festival of Contemporary art FORFEST 2013 / 04.05 - 8.31 /, arrived guests from nine countries / United Kingdom, Ireland, USA, Italy, the Republic of San Marino, Slovak Republic, Japan, Germany, Czech Republic /. As the conference title suggests, its was a topic whose topicality fully understood by all participants individually - in addition to steady interdisciplinary dialogue, there was therefore a phenomenon linking / now really without difference globally / all forms of art. This year's theme was intended not only as a reflection of the ongoing economic crisis and unfavorable development in the cultural field - it was also a deeper, more lasting issues of being creative man in today's increasingly having linking the society.

 

 

Theodor Wiprud / USA - New York Philharmonic Orchestra / ve svém inspirativním referátu shrnul několik bodů dějin umění – od renesance po současnost – Dante – Bach – Beethoven – Charles Ives – Messiaen - které logicky dovedl k závěru, že díla klíčových osobností světového umění vždy směřovala k vertikálním přesahům zakotveným v nadsmyslové zkušenosti / více na: www.forfest.cz /.      

 

Theodor Wiprud / USA - New York Philharmonic Orchestra / in his inspiring report summarized several points of art history - from the Renaissance to the present day - Dante - Bach - Beethoven - Charles Ives - Messiaen - which he logically leaded to the conclusion that the works of key figures of the world art always faces the vertical overlaps anchored in transcendent experience / more at: www.forfest.cz /.

 

Na postoje současné politické reprezentace k situaci kultury v České republice reagoval ve svém vstupu rektor JAMU Brno Ivo Medek. Jasná fakta potvrzující mezinárodní statistiku o postavení tzv. vysoké kultury v Evropě by jistě stálo zato publikovat v této souvislosti samostatně v plné verzi. V poslední době z více stran znějí hlasy zpochybňující např. silně nadhodnocený turistický ruch, který pohlcuje nemalé prostředky efektivněji využitelné v jiných oblastech - pozice výtvarného umění je tradičně někde na konci této řady…

 

At his input responded composer and rector of the Academy of Performing Arts in Brno Ivo Medek about the attitudes of contemporary political representation on the culture situation in the Czech Republic. Clear facts confirming international statistics on the status of the so-called high culture in Europe would certainly be worth it to publish in this context in the full version. More and more voices from all sides recently are questioning about heavily overrated tourist industry, which consumes considerable resources, which would be more effectively utilized in other areas - the position of visual art is traditionally somewhere at the end of this series ...

 

 

Projekt Američana Dr. Laurence Sherra / Kennesaw State University / - Holocaust Memorial Flame Language se týkal především problémů židovské menšiny kdy historicky poměrně dobře zmapované úseky doby II.světové války vrhají nové světlo na dnešní techniky skrytého pronásledování jinak smýšlejících občanů, jinak orientovaných umělců – a dá se vůbec dodat: chování současného establishmentu ke zbytku populace, elitářské manipulace se zájmy umělecké obce apod.  Projekt doplnil živý koncert „in addition“ německo-amerického dua Friedrich Edelmann & Rebecca Rust

/ Mnichov /.  

 

The project of American composer Dr. Laurence Sherr / Kennesaw State University / - Holocaust Memorial Flame Language - it was primarily about problems of the Jewish minority: historically fairly well mapped sections of the time of World War shed new light on today's technology of hidden persecution of different minded citizens, different oriented artists - and we can add: the behavior of the current establishment to the rest of the population, elitist manipulation with the interests of artistic communities, etc. In addition there was held a live concert of German-American duo Friedrich Edelmann & Rebecca Rust / Munich /.

 

 

Příspěvek docentky Hany Stehlíkové Babyrádové / Pedagogická fakulta Masarykovy University, Brno / se týkal sympatičtějších stránek současného provozu s titulem: Duše hmatu – od tzv. taktilní zkušenosti s haptickou malbou až po hlubší úvahy o duši – Psyché. Myslím, že nebude daleko od skutečnosti konstatování, že právě současné konzumní pojetí smyslovosti postrádá tyto rozměry – což by mohlo být jedním z mnoha důvodů dnešní „kulturní opotřebovanosti“ naší společnosti.

 

Contribution of professor Hany Babyrádová / Faculty of Education, Masaryk University, Brno / concerned about sympathetic pages of the current operation with the title: Soul of touch - from the tactile experience of haptic painting to a deeper reflection of the soul - Psyche. I think that it will not be far from the fact, stated that it was contemporary consumer concept of sensuality lacks these dimensions - which could be one of many reasons of today's "culture of wear" of our society.

 

 O duchovních aspektech tvorby slovenského skladatele Juraje Beneše promluvila PhDr. Elena Letňanová – aktivity této významné slovenské klavíristky, muzikoložky a mecenášky umění zasahují po léta do výtvarné oblasti kde díky mezinárodním kontaktům / působila řadu let v univerzitních pozicích v USA / pozitivně ovlivňuje kulturu v Bratislavě – známá je též její soukromá sbírka obrazů současných autorů z celého světa…    

 

About the spiritual aspects of the work of Slovak composer Juraj Beneš spoke PhDr. Elena Letňanová - activities of this important Slovak pianist, musicologist and art patron extend for years in the area where the art of the international contacts / she worked for many years in academic positions in the USA / positively influences the culture in Bratislava - she is also known for her private collection of paintings by contemporary artists from around the world ...

 

Zajímavé postřehy o současné situaci v Izraeli přinesl Prof.Max Stern - přednáška doplněná DVD záznamem provedení autorova díla / Chapter of Song / Izraelskou filharmonií naznačovala, že chápání hudby jako mimo jiné i vizuální performance je v tomto prostředí samozřejmostí. Uvážíme-li, že se vše odehrává v zemi, kde se permanentně přes padesát let válčí, dostáváme realističtější obrázek jak by mohlo vypadat umění ohrožené ze všech stran zájmy mocných…

 

Interesting insights on the current situation in Israel brought Prof.Max Stern - lecture was supplemented by DVD recordings of his works / Chapter of Song / by Israel Philharmonic testified by inter alia about the understanding of music as a visual performance is in this environment commonplace. Considering that everything is taking place in  the country where are the permanently over fifty years of wars, we get a more realistic figure about art, which is  threatened from all sides by interests of power...

Poetický název „Sochár v zajatí svetla a prírody, svetlo zajaté v sochách“ uváděl přednášku slovenského historika umění Vladislava Grešlíka / Prešovská Univerzita / k tvorbě Jaroslava Drotára. „Monumentalizované jednoduché biomorfné formy autora v konečném důsledku spojují pradávný svět života a současné technické vymoženosti“.

 

A poetic title "Sculptor captured by light and nature, light captured in the sculptures" featured lecture by Slovak art historian Vladislav Grešlík / Prešov University / about work by Jaroslav Drotár. "Monumental simple biomorphic forms of author ultimately combine the ancient world of the living with  the current technological advances."

 

Na tíživost totalitní zkušenosti a její přetrvávající vliv na umění této doby poukázal Dr. Vojtěch Mojžíš

/ České muzeum hudby Praha /. Hudební odbor jednoho z nejstarších uměleckých spolků - Umělecké besedy / slaví letos 150.výročí svého trvání / - má za sebou pohnutou historii, autor se soustředil zejména na poválečnou periodu spolku Přítomnosti / založen 1924 / s reflexí devadesátých let: „Čtyřicetiletá přestávka totiž vytvořila jakousi bariéru, která v řadách spolku neumožnila pozvolný generační přechod a přirozený vývoj, kopírující evoluci celospolečenskou. Dostavilo se něco, co mnozí od polistopadového přerodu vůbec nečekali, zejména značné kulturní znecitlivění. Přišla únava z přívalu stále nových podnětů a nepřeberného množství nabídek všeho druhu a všech úrovní hodnot. Všude, a tedy i v kulturní sféře, se začala šířit nadměrná komercializace. Celkově lze hovořit o výrazném odklonu od intelektuálně náročnějších aktivit v oblasti umění. Lidé se chtějí především bavit a moderní společenské prostředí s dříve neznámým světem nových medií a komunikačních technologií jim k takové zábavě nabídlo možností dostatek“. Konzumní styl dnešní společnosti tak dostává charakteristiku, která vede k úvahám o potenciálním soumraku současné civilizace...

 

On the oppressive totalitarian experience and its lasting impact on the art of this period pointed out

Dr. Vojtěch Mojžíš / The Czech Museum of Music / Prague. Music section of one of the oldest art societies - Umělecká beseda / celebrates this year the 150th anniversary of its existence / - has had a turbulent history, the author has concentrated on the post-war period association Presence / established 1924 / and the reflection of the nineties: "Forty-year of the break had formed a barrier that among the league did not allow a gradual generational transition and natural development, replicating the evolution of society as a whole came with something that many of the post-November transformation did not expect, especially significant cultural anesthesia. Came the rush of getting tired of new ideas and an abundance of offers of all kinds and all levels of values. Everywhere, and therefore in the cultural sphere, began to spread excessive commercialization. Overall, one can speak of a marked departure from intellectually demanding activities in the arts. People want to have fun and above all modern social environment with a previously unknown world of new media and communication technologies for them such entertainment options offered enough. "Consumerism of today's society gets a characteristic that leads to considerations of potential dusk of contemporary civilization ...

 

Slovenský historik umění Marián Paukov / STU Bratislava / - Art and Spiritual World - se zamýšlí nad etickými imperativy a hledáním společného minima v dialogu kultur Západu a Východu. „Ak moderne išlo o aktivitu smerom k objektu a objektívnemu a v postmoderne o pôsobenie objektu a objektívneho vo vzťahu k subjektu, v súčasnosti – postneklasickej dobe - sme svedkami  búrlivej premeny a preskupenia vonkajších a vnútorných parametrov. Z vonkajšieho sa stáva vnútorné a z vnútorného vonkajšie. Tento proces je tak globálny – makroskopický, a zároveň mikroskopický, že preň  nenájdeme lepšiu metaforu ako zmienenú koreláciu Mikoláša Kuzanského z 15. storočia, který sa tiež vo vysokej cirkevnej funkcii usiloval o dialóg Západu a Východu“. Paukov končí svoji přesvědčivou řeč slovy: „…šlo len o náčrt otázok, ktoré sa vynárajú ako aktuálne, pričom mnohé iné otázky sa dezaktualizujú, keď sa kladú fundamentalisticky“…  

 

Slovak art historian Marian Paukov / STU Bratislava / - Art and Spiritual World - examines the ethical imperatives and the search for the common core in the dialogue of cultures East and West. "If moderne This was the activity toward the object and objektívnemu and Postmoderne the action object and objective in relation to the subject at present - postclassical time - we are witness of stormy conversion and shuffling of external and internal parameters. The outer becomes the inner and inner outer. This process is so globally - macroscopic and at the same time microscopic that we will not find a better metaphor as mentioned correlation MIKOLÁŠ Kuzansky of 15 century, which was also in a high church position and sought about dialogue between East and West." Paukov ends his impressive speech with the words: "... it was just an outline of issues - with many other questions that will be out when we will try express them as a fundamentalist" ...

 

Italská vizuální umělkyně Tommasina Squadrito / Palermo - Calligraphic dock to the tidy city /, která zde měla před dvěma lety výstavu kaligrafických kreseb, přijala výzvu k účasti na konferenci vpravdě postmoderním způsobem: z naší vzájemné korespondence sestavila poetickou skládačku doplněnou grafickými prvky připomínající její předchozí video-projekt Maria Zambrano Station z roku 2011 / opět vice: www.forfest.cz /

 

Italian visual artist Tommasina Squadrito / Palermo - Calligraphic dock to the tidy city / which had two years ago here an exhibition of calligraphic drawings - accepted an invitation to participate in the conference by truly postmodern way: from our mutual correspondence drew up a poetic puzzle accompanied by graphic elements reminiscent of her previous video - Maria Zambrano Station project in 2011 / more: www.forfest.cz /

 

Esoterický komponista barevně elektro-akustické hudby Massimiliano Messieri z republiky San Marino přijel nejen koncertovat, ale navíc prezentovat poněkud provokativní přednášku „Chaos, when the machine becomes the God's interlocutor“ / Chaos, když se stroj stává Božím partnerem /. Messieriho po léta rozvíjené úvahy o smyslu dnešního umění daleko přesahují hranice oborů a představují tak cenný příspěvek do diskusí o postavení tvůrčího člověka v dnešním převážně technokratickém světě.    

 

Esoteric composer of colorful electro-acoustic music Massimiliano Messieri from Republic of San Marino arrived not only for concerts, but also to present a somewhat provocative lecture "Chaos, when the machine becomes God's partner". Messieri reflections about the meaning of today's art goes far beyond the borders of field of art and represents a valuable contribution to the debate on the status of creative people in today's largely technocratic world.

 

Multimediálními přesahy se systematicky zabývá dnes už renomovaný český hudební magazín HIS VOICE, jehož šéfredaktor Matěj Kratochvíl v diskusi podtrhl relativnost bipolarity nekomerčního umění a světa show-businessu – mimo jiné na příkladu „zaručeně komerčního“ skladatele Philipa Glasse, který úspěšně mate hudební vědce již několik desetiletí. Glassova celoživotní spolupráce s filmaři / za všechny uveďme alespoň známý snímek Anima Mundi Godfrby Reggia / přesvědčuje o vizuálních kvalitách jeho hudby. Zároveň percepce Glassovy vrcholné symfonické tvorby asi nebude pro běžného Američana až tak snadno stravitelná jako populární Einstein on the Beach…

 

By multimedia overlaps systematically deals with the now famous Czech music magazine HIS VOICE, whose editor Matěj Kratochvíl in the discussion emphasized the relativity of bipolarity of non-commercial art and world of show business - including for example "guaranteed commercial" composer Philip Glass, who is successfully confusing music scientists for several decades. Glass's lifelong collaboration with filmmakers / cite two examples at least known film Anima Mundi by Godfrby Reggia / convinces by visual qualities of his music. At the same time the perception of Glass's top symphonic works is probably not so easy to digest for the average American as the popular Einstein on the Beach ...

 

Mladá dvojice koncertních umělců flétnistka Aisling Agnew / Irsko / a kytarista Matthew McAllister

/ Skotsko / promluvila na konferenci se sympatickým nadhledem o své i britské současné hudbě.

 

Young pair of concert artists flautist Aisling Agnew / Ireland / and guitarist Matthew McAllister / Scotland / spoke at the conference with sympathetic insight about their and British contemporary music.

 

Festivalová stálice londýnský skladatel David Matthews slavil letos významné životní jubileum – je to onen obdivovatel Tizianova obrazu Apollo a Marsyas v obrazárně kroměřížského zámku, který se významnou měrou zasloužil o zviditelnění tohoto slavného díla v oblasti současné světové hudby. Při příležitosti letošního bienále promluvil o své kvartetní tvorbě v souvislosti s osobnostmi světového malířství.

 

Festival star London composer David Matthews celebrated this year significant anniversary - he is the admirer of Titian's painting Apollo and Marsyas in the picture gallery of Kromeriz Castle. His compositions dedicated to this Italian painter are a rare contribution to the visibility of this important masterpiece in the field of contemporary world music. On the occasion of this year's Biennale he spoke about his quartet creation in the connection with the significant personalities of world painting.

 

Jak už bylo řečeno - celá třídenní konference se odehrávala na pozadí mezinárodního festivalu současného umění s časovým rozpětím více jak tří měsíců / 4.5. – 31.8.2013 / s celkovým počtem 35 akcí – koncerty, výstavy, workshopy a přednášky zmíněné konference.

 

As has already been said - a three-day conference took place against the background of the International festival of contemporary art with a time span of more than three months / 5.4 - August 31, 2013 / with total of 35 events - concerts, exhibitions, workshops and lectures of above mentioned Conference.

 

Výstava fotografa a filmaře Petra Barana rámovala středeční odpolední blok kolokvia / 26.6. – 25.8.2013 /. Petrovy snímky provázely festival během celého prvního desetiletí v rozhodujících devadesátých letech kdy se nově vzniklé mezinárodní iniciativy v Evropě teprve etablovaly. Spolupodílel se na tvorbě umělecké „image“ festivalu, jeho fotografie i DVD záznamy jsou dnes deponovány v důležitých centrech doma i v zahraničí včetně zámoří. Jde tedy dá se říci o „kmenového“ autora, který se na festivalu poprvé představil spolu se sochařem Janem Šimkem – průkopníkem českého land-artu - v roce 1990 památnou výstavou v Muzeu Kroměřížska. Pro letošní festivalovou prezentaci připravil komorní projekt v Galerii u Artuše s názvem: FOTOOBRAZY. Jednalo se o fotomontáže z černobílých negativů, tedy ze staršího analogového období autorovy tvorby.

 

Exhibition of photographer and filmmaker Petr Baran was held in the Wednesday afternoon block of Colloquium / June 26 - August 25, 2013 /. Peter's photograph images accompanied festival throughout the first decade of the nineties when the newly formed international initiatives in Europe were established. He was involved in the creation of art "image" of the festival, his photographs and DVD records are now deposited in the major art centers at home and abroad, including overseas. We can therefore say about the "tribal"author, which introduced himself along with the sculptor Jan Šimek - a pioneer of Czech land art - in 1990 on a memorable exhibition at the Museum of Kroměříž. For this year's festival presentation he prepared a chamber project at the Gallery of Arthur with title PHOTO-PICTURES. These are a montages of black and white negatives, from older analog period of the artist's work.

 

Za zmínku stojí též unikátní venue kroměřížských interiérů i exteriérů v nichž se akce konají

/ Arcibiskupský zámek - jedna z nejvýznamnějších obrazáren v ČR / www.azz.cz /, chrámy sv. Mořice a sv. Jana Křtitele / nádherné fresky od J.J.Etgense a J.Sterna /, Dóm sv. Václava v Olomouci…  http://spqo.cz/content/dom-sv-vaclava

 

Worth mentioning are also a unique venues of Kroměříž interiors and exteriors in which the events take place / Archbishop's Palace - one of the most important art galleries in the Czech Republic / www.azz.cz  /, St. Moritz church and St. John Baptist church / beautiful frescoes by J.J.Etgens and J.Stern /, Cathedral of St. Wenceslaus in Olomouc ... http://spqo.cz/content/dom-sv-vaclava

 

Úterní blok hlavního fest.týdne zakončil večer varhanních improvizací Jaroslava Tůmy ke kresbám Petra Štěpána / promítaných na velkoplošné plátno / v chrámu sv.Mořice v Kroměříži. Významný český varhaník spolu s etablovaným autorem českého výtvarného života říkají o svém projektu: „Jde o zcela osobní a niterný způsob jak vyjádřit možné vztahy výtvarného a hudebního projevu. Existence černobílých kreseb jakožto artefaktů není omezena časem, naproti tomu jakékoli hudební improvizace vznikají s vědomím pomíjivosti. Kresby nejsou parafrází budoucí konkrétní hudební skladby, nejsou souborem smluvených znaků, tedy písmem, zůstávají na  poli  výtvarného sdělení. Zároveň ale ohledávají styčné plochy mezi volnou kresbou a možnou budoucí hudební strukturou. Varhanní improvizace si v tomto případě klade za cíl reagovat na charakter kresby, vstoupit s ní do dialogu, přijmout omezení z toho plynoucí, daná témata pak rozvinout v čase a proměnit je v hudbu“. 

Zbývá dodat, že Petrovy vizuálně-hudební partitury, kterým se věnuje dnes už se dá říci celoživotně, posouvají známý fenomén 60. let do zcela nové, neprozkoumané roviny a lze se jen těšit na další aktivity v této oblasti.

 

Tuesday's block of main festival week ended with the evening of organ improvisation by Jaroslav Tůma inspired by the drawings Petr Štěpán / projected on a large screen / in the St. Moritz Church in Kromeriz. Significant Czech organist along with an well established author of Czech artistic life say about his project: "We want completely personal and inward way of expression for possible relationships between visual art and music. Existence of black and white drawings is not limited in time, however, any musical improvisations are created with the knowledge of impermanence. Drawings are not paraphrases of future specific musical compositions, here are not agreed set of characters / letters / remain in the field of visual communications. At the same time are searching for common contacts between the free drawings and possible future musical structure. Organ improvisation, in our case, aims to respond to the character of visual artifacts to enter into dialogue with it, accept the limitations resulting from this, and develop then topics over this time and make from them music. Music should be on one side illustrating, however, also a self-contained with its own acoustic means and original form and structure." It remains to add that Peter visual-music scores, which are in fact his lifetime work, push the familiar phenomenon of 60 years into completely new, unexplored fields and we can only look forward to more activities in this area.

 

Do celkového rámce festivalu patřil v neposlední řadě projekt slovensko-českého výtvarníka Marka Trizuljaka – šlo o výstavu / 7.6. - 2.7.2013 / k významnému jubileu tohoto neúnavného organizátora mezinárodních akcí a setkání, všestranného autora / malíř, sochař, fotograf, básník…/ v domovské Galerii G Unie výtvarných umělců v Olomouci. Přemýšlel jsem v hluku neobvykle navštívené vernisáže / početná delegace z Bratislavy / o tom, že vlastně málokoho napadne při Markově dokonalé češtině, že tento autor obsáhl dnes už opravdu v rozsáhlé míře kulturu obou národů – rozvětvená rodina Trizuljaků patří dnes k výrazným devízám slovenského umění / Alexandr Trizuljak, Eva Trizuljaková, Pavla Lazárková Trizuljaková, Michaela Klimanová Trizuljaková /. Markovy velkoformátové fotografie na plátně 140 x 300 cm / název výstavy: Sklo-krajina – výstava skleněných plastik a fotografií / mají závažnost sdělení krajiny viděné očima Evropana a dostávají se tak zcela samozřejmě do souvislostí globální situace umění v tomto nelehkém a zřejmě asi přelomovém období.

 

In the overall framework of the festival was held not least project of the Slovak-Czech artist Marek Trizuljak - it was an exhibition / 6.7 - July 2, 2013 / to significant anniversary of this tireless organizer of international events and meetings, versatile author / painter, sculptor, photographer, poet ... / at the home Gallery G of the Union of Artists of Olomouc. I was thinking in the noise of unusually visited exhibition / large delegation from Bratislava / that very few people actually think in the case of Mark's perfect Czech language, that this author has really extensively embraced the cultures of both nations - Trizuljak extended family today includes to significant value of Slovak art / Alexandr Trizuljak, Eva Trizuljaková, Pavla Lazárková Trizuljaková, Michaela Klimanová Trizuljaková /. Mark's large-format photographs on canvas 140 x 300 cm / title of the exhibition: Glass-landscape - an exhibition of glass sculptures and photographs / have a severity of landscape as seen through the eyes of European and receive so quite naturally into the context of the global situation of art in this difficult and probably turning point of epoch.

 

Václav Vaculovič

 

 

Copyright © 2011-24 Forfest.cz. Stránky archivovány Národní knihovnou ČR.