KOLOKVIUM / COLLOQUIUM 2022 – INTERNATIONAL CONFERENCE

XXXIII. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2022

English below

Kolokvium / Colloquium 2022 – International Conference

Umění v době pandemie /

Art at a Time of Pandemic 2022

26 - 28 June 2022         

Zahájení kolokvia – v neděli  26.6.2022 ve 13 hod. v Muzeu Kroměřížska

_______________________________________________________________

Duchovní proudy v současném umění /

Spiritual Streams in Contemporary Art

Muzeum Kroměřížska – Museum of Kroměříž

Large Square 38 / Velké náměstí 38, Kroměříž  

GPS: 49°17'56.828"N, 17°23'33.511"E  

____________________________________________________________

XXXIII. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2022 - Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením - pořádá ve dnech 27 - 28 June 2022 další pokračování bienále Kolokvia "Duchovní proudy v současném umění", tentokrát s podtitulem: Umění v době pandemie 2022

Současná pandemie klade mimořádné nároky na tvůrčí oblast, kde každý kreativní tvůrce reaguje na ztížené podmínky jinak a bude jistě užitečné rozkrýt pozitivní poselství, které nesmí v každém opravdovém díle chybět. Účelem konference je vydat takové pozitivní poselství, zachytit stopu mimořádných tvůrčích počinů, posilovat životaschopné síly ve společnosti, podat zprávu o situaci v této mimořádně citlivé oblasti, jakou je současné umění, současná hudba.

Ve fokusu zájmu budou opět aktuální přesahy hudby a výtvarného umění, které korespondují se zaměřením festivalu, a které samozřejmě odrážejí atmosféru doby.  

Zahraniční účastníci se zúčastní projektu výjimečně a výhradně pouze korespondenčním způsobem. Výstupy kolokvia budou publikovány v české a anglické verzi ve formě sborníku, vybrané texty uvádějí pravidelně odborná periodika, objevují se ve vysílání Českého rozhlasu / více na: http://www.forfest.cz https://www.forfest.cz/colloquys /. Od českých aktivních účastníků se očekává psaný text přednášky v rozsahu 4-5 stran v mateřském jazyce, který ještě nebyl publikován – texty zahraničních účastníků budou publikovány převážně v angličtině bez příslušných překladů. Termín pro registraci je tentokrát volný vzhledem k výjimečným okolnostem celosvětové situace, zájemci mohou zasílat své texty na adresu:  forfest@forfest.cz  /

________________________________________________________________________

Colloquium 2022 - Art in a Time of Pandemic 2022 International Conference

XXXIII. CZECH REPUBLIC FORFEST FESTIVAL 2022 - International Festival of Contemporary Arts with Spiritual Orientation - held on 27 - 28 June 2022. Biennial of colloquium "Spiritual Streams in Contemporary Art" with the subtitle:

Art at a Time of Pandemic 2022

The current pandemic places extraordinary demands on the creative area, where every creative author reacts to difficult conditions differently and it will be certainly useful to reveal a positive message, which must not be missing in every true work. The purpose of the conference is to deliver such a positive message, to capture the trace of extraordinary creative works, to strengthen viable forces in society, to report on the situation in this extremely sensitive area, such as contemporary art and contemporary music. The focus will be again on current overlaps of music and fine arts, which correspond to the focus of the festival and which, of course, reflects the atmosphere of our time.

Participants from abroad will have posibility to enter the colloquium by correspondence. The outputs of the colloquium will be published in the Czech-English version in the form of an anthology, selected texts are presented in professional periodicals, most inspirational ideas appear in the Czech Radio broadcast / more at: http://www.forfest.cz  https://www.forfest.cz/colloquys /. Active participants are expected to write a text of the lecture in the range of 4-5 pages in their native language and in the English version in digital form, which has not yet been published. The deadline for registration is free this time due to the exceptional circumstances of the global situation; those interested can send their texts to: forfest@forfest.cz

Contact:

The Organization Committee of the Festival

Artistic Initiative – FESTIVAL FORFEST  CZECH REPUBLIC

Kojetínská 1425,767 01 KROMĚŘÍŽ - GPS: 49°18'8.553"N, 17°23'2.237"E

e-mail:  forfest@forfest.cz  forfest@quick.cz  forfest@seznam.cz  info@forfest.cz

TEL/FAX:  +420 - 573 341 316  +420 - 603 97 34 32  +420 – 731 83 20 25  /  skype: forfest.cz  

www.forfest.cz www.ecpnm.com  www.gaudeamus.nl  www.effe.eu  www.iscm.org   www.proglas.cz www.muzeum-km.cz www.opusmusicum.cz  www.musicalamerica.com www.unesco-ic.cz www.iscm.nl  www.iamic.net  www.czechmusic.org  www.musica.cz www.muzikus.cz  www.zamek-kromeriz.cz  www.muzikontakt.muzikus.cz  www.hisvoice.cz

 

Copyright © 2011-24 Forfest.cz. Stránky archivovány Národní knihovnou ČR.