SOUDOBÁ DUCHOVNÍ HUDBA V RÁMCI KONCERTNÍ ČINNOSTI ENSEMBLE OPERA DIVERSA CONTEMPORARY SPIRITUAL MUSIC AS PART OF THE CONCERT ACTIVITY OF THE ENSEMBLE OPERA DIVERSA 2022

MgA. Jiří Čevela /CZ/ - muzikolog, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, dramaturg Ensemble Opera Diversa, musicologist, Faculty of Arts, Masaryk University, dramaturg of the Ensemble Opera Diversa 2022

Ensemble Opera Diversa je umělecký soubor, který se soustředí na objevné hudební a divadelní programy především ve svém domovském Brně. Unikátnost souboru v kontextu nezřizovaných uměleckých souborů je zčásti způsobena jeho „trojjediností“ – autorské hudební divadlo, orchestrální nebo komorní koncerty s objevnou dramaturgií a koncerty komorního sboru Ensemble Versus. K tomu těleso iniciuje nebo se podílí na tvorbě CD nosičů či rozhlasových nahrávek. Svou dramaturgií, podněcováním nových skladeb i interpretačním nasazením soubor usiluje o dialog s otevřeným posluchačem, přičemž jednotlivé programy propojují tvorbu 20. století se skladbami soudobými se snahou vyzdvihovat a oživovat spíše opomíjené, pozapomenuté či zcela neznámé.

 

Následující text předkládá chronologický a do jisté míry i kompilační přehled koncertů souboru z linie chrámových koncertů, v rámci nichž se od roku 2010 věnuje uvádění především soudobých duchovních skladeb. Text přitom kladen důraz na dramaturgii a kontexty jednotlivých programů a zvláště přihlíží k premiérám světovým i tuzemským. Jednotlivé koncertní anotace pro stručnost a koherenci doplňují konkrétní odkazy na webové stránky souboru, kde lze dohledat mj. četné fotografické i zvukové záznamy, stejně jako případné recenze a programní texty.[1] Do jisté míry lze text vnímat též jako doplnění textu Vladimíra Maňase o Velikonočním festivalu duchovní hudby, který je součástí tohoto sborníku.[2]

 

Idea linie vznikla z iniciativy tehdy nově nastupujícího koncertního dramaturga orchestru Vladimíra Maňase se záměrem o prezentování nové původní duchovní tvorby kmenového skladatele souboru Ondřeje Kyase.[3] V této době se součástí ansámblu stal již zmíněný komorní sbor pro duchovní hudbu Ensemble Versus, jehož je dosud Maňas sbormistrem. Tato synergie se jevila příhodně pro uvedení první z Kyasových skladeb, která vznikla pro linii chrámových koncertů. V kostele sv. Augustina na náměstí Míru v Brně se 22. března 2010 uskutečnila premiéra Stabat Mater pro soprán, bas, velký a malý sbor, komorní orchestr a varhany.[4] Na úspěšném provedení se kromě orchestru Ensemble Opera Diversa a sboru Ensemble Versus podíleli Hana Škarková (s), Aleš Procházka (b), Martin Jakubíček (org) a smíšený sbor VUT Vox Iuvenalis, jehož sbormistr Jan Ocetek tento koncert zároveň dirigoval. Kyas při komponování pracoval s ideou neobvyklého koncertního uspořádání interpretů – větší sbor spolu se sólisty a komorním orchestrem proto umístil do prostoru před oltářem a menší sbor na kůr k varhanám. Tento záměr byl do jisté míry posílen při druhém uvedení díla, které se ve stejném obsazení konalo 17. září 2012 v Českobratrském evangelickém chrámu Jana Amose Komenského na Komenského náměstí v Brně, jehož prostory vybízely k ještě rozmanitějšímu rozmístění.

 

V první polovině téhož roku (13. června 2012) se v témže kostele ještě konal Svatojánský koncert, v rámci něhož budování linie pokračovalo další objednávkou u Ondřeje Kyase.[5] Jeho premiérově uvedená kompozice Magnificat pro sbor a smyčce, jíž koncert vyvrcholil, byla tehdy jedinou skladbou na liturgický text. U ostatních děl bylo využito volněji chápaného liturgického prostoru. Navzdory absenci liturgických textů však skladby nesly duchovní rozměr: vedle čistě instrumentálních skladeb Henryka Mikołaje Góreckeho (Trzy utwory w dawnym stylu) a Ondřeje Štochla (Modrá – čistá a křehká) zazněla v premiéře kantáta Hany Škarkové na text zakladatele souboru a libretisty Pavla Drábka s názvem Duše pout Emilie v poměrně neobvyklé instrumentaci (flétna, klarinet, marimba, varhany, smyčce, smíšený sbor, soprán a bas sólo). Pod taktovkou Tomáše Krejčího se sólově představili Lucie Kašpárková (s), Aleš Procházka (b), Tereza Horáková (vln), Martin Opršál (perc) a Martin Jakubíček (org). O rok později se v rámci koncertu na sv. Ludmilu (16. září 2013) v kostele sv. Augustina uskutečnila repríza Kyasova Magnificat spolu s jeho instrumentálním kusem Introitus. Dále zazněla Sonata da chiesa Petera Grahama a šestidílná kantáta Apocalypsis Ioannis pro ženská sóla (Lenka Cafourková Ďuricová – s, Ivana Píchová – ms), sbor a smyčce a slovenského skladatele Petera Zagara. Ensemble Versus program koncertu doplnil o Stravinského Otče naš.

 

V roce 2014 se podobně jako roku 2012 uskutečnily dva chrámové koncerty. V kostele sv. Augustina byl 7. října 2014 uveden orchestrální koncert se dvěma premiérami: Te Deum laudamus pro soprán, sbor a komorní orchestr Ondřeje Kyase a chrámový koncert pro basklarinet, dvě trubky, smyčce a varhany s názvem Death Has a Smile on Its Face (in memoriam Reinhard Oehlschlägel) od Petera Grahama.[6] V české premiéře zazněl Introit pro smyčce a dvě trubky osobně přítomného britského autora Davida Matthewse a také Hommage a concerto grosso pro sólové violoncello a smyčce Roberta Hejnara. Při koncertu se v rámci chrámové linie premiérově představila dnes již kmenová dirigentka souboru Gabriela Tardonová. Sólově účinkovali Pavel Zlámal (bcl), Jozef Zimka, Vít Otáhal (tpt), Lukáš Svoboda (vlc) a Jana Tajovská Krajčovičová (s), Ensemble Versus ještě a cappella uvedl Os justi meditabitur Františka Gregora Emmerta.

 

Druhý chrámový koncert realizovaný téhož roku (21. října 2014) se uskutečnil jako sborový a lze ho považovat za zahájení pomyslného bloku chrámových koncertů věnovaných dílu a osobnosti Františka Gregora Emmerta.[7] V bazilice Nanebevzetí Panny Marie na starém Brně Ensemble Versus a Vox Iuvenalis se sopranistkou Hanou Škarkovou v premiéře uvedli Emmertův sborový cyklus Nirmal Hridaj konfrontovaný renesančními motety. V tomto kontextu lze vyzdvihnout další užitečnou synergii: kritická edice premiérovaného cyklu totiž vznikla jako závěrečná práce Sofije Čolović na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.[8] Další sborový koncert s Emmertovými sborovými díly se uskutečnil opět u sv. Augustina 15. června 2015.[9] Ve spolupráci Ensemble Versus se sborem OctOpus Vocalis, Hanou Škarkovou a varhaníkem Ondřejem Múčkou zazněla také anglická polyfonie 16. až 20. století.

 

Jelikož Emmert zemřel v dubnu téhož roku, samotného koncertu se již nedožil. V následujícím roce (26. dubna 2016) proto soubor v témže kostele zorganizoval koncert s názvem Pocta Františku Gregoru Emmertovi, kdy se pod taktovkou Gabriely Tardonové s orchestrem představili Milan (vln, vla) a Marek Paľovi (org), kteří s autorem dlouhodobě spolupracovali.[10] Kromě Kyasova Introitu a Hindemithovy Trauermusik byla uvedena tři Emmertova díla – Meditace o zjeveních vzkříšeného Pána pro housle sólo, La troise me chute de Jésus sur le chemin de la crois pro varhany sólo a Jákobov zápas pro violu a smyčce. Koncert s dílčími programovými změnami zazněl rovněž na festivalu Forfest (28. června 2016, chrám sv. Mořice v Kroměříži). Pomyslné završení Emmertovi dedikovaných koncertů proběhlo 1. června 2017 s dirigentem Ondrejem Olosem.[11] U sv. Augustina byla tehdy ve světové premiéře uvedena skladatelova 25. symfonie, jejíž kritická edice opět vznikla jako závěrečná práce na dříve zmíněném akademickém pracovišti – tentokrát zásluhou Petry Čtveráčkové.[12] Symfonie s podtitulem „K tobě byl poslán anděl“ je psaná na výběr veršů a slov Žalmu 80 a mariánských modliteb svaté Kateřiny Sienské, Gertrudy von Le Fort a Bolestného růžence pro violu, varhany, mezzosoprán a smyčce, kdy se vedle bratrů Paľových představila Jarmila Balážová (ms). Program zazněl ve stejném obsazení i na festivalu Forfest, a to 27. května 2018 v olomoucké katedrále sv. Václava.

 

Roku 2017 se konal ještě jeden dedikační koncert, tentokrát věnovaný životnímu jubileu Pavla Zemka Nováka.[13] V již ověřených prostorách kostela na brněnském náměstí Míru ve spolupráci se sólisty Juliánem Vevericou (vla), Hanou Hrachovinovu (arp), Jozefem Zimkou, Vítem Otáhalem (trp), Anetou Bendovou Podrackou a Janou Vondrů (s) zazněly nejen oslavencovy skladby Stabat Mater pro harfu a závěrečná část Pašijí pro komorní orchestr, ale také repríza Matthewsova Introitu, Pärtova Wallfahrtslied se mužskou částí Ensemble Versus a česká premiéra Vigil of the Angels pro violu a smyčce Ivana Moodyho. První zkušenosti souboru s dílem Zemka Nováka však proběhly již o rok dříve (22. března 2016), kdy orchestr na Velikonočním festivalu duchovní hudby v Brně mj. uvedl premiéru skladatelových Posledních sedmi slov.[14] Za koncert zčásti spadající do probírané linie lze považovat i adventní program v konventu Milosrdných bratří v Brně, který zazněl jako přímý přenos v rámci vánočního dne Eurorádia i na vlnách BBC.[15] Tehdy byla kromě repríz Kyasova Magnificat a Grahamovy Sonaty da chiesa ve světové premiéře provede Kyasova O antifony pro baryton a smyčce se sólistou Romanem Hozou (bt).

 

Větší část koncertní dramaturgie roku 2018 byla zaštítěna konceptem „Slovensko v Brně“, jímž soubor připomenou stoleté výročí od vzniku Československa. Jeden z trojice takto koncipovaných programů se vztahoval také na chrámovou linii, kdy byly prezentovány duchovní skladby soudobých slovenských autorů.[16] Při této příležitosti proto 16. května 2018 u sv. Augustina se slovenskými sólisty Markem Paľou (org), Terezou Maličkayovou (s) a Jarmilou Balážovou (ms) zazněla repríza Zagarovy Apocalypsis Ioannis, dále díla Ivana Hrušovského (Psalmus 120 pro sbor a Musica paschalis pro varhany) a česká premiéra instrumentální kompozice Lauda Sion osobně přítomného Luboše Bernátha. Koncertní provoz téhož roku doplnilo také uvedení Requiem Maurice Duruflého (6. listopadu 2018) v podání Ensemble Versus, Jarmily Balážové (ms), Romana Hozy (bt) a Ondřeje Múčky (org).[17] V roce 2019 soubor dvakrát provedl dříve premiérovanou 25. symfonii Františka Gregora Emmerta – se stejnými sólisty, avšak pod taktovkou Mariána Lejavy a s Pärtovými Fratres pro housle, smyčce a perkuse. Poprvé se jednalo o koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu v kostele sv. Mikuláše v Ludgeřovicích (15. září 2019), v Brně pak opět u sv. Augustina (17. září 2019).[18]

 

Během let 2020 a 2021 se plánované chrámové koncerty kvůli epidemiologickým opatřením zrušily. Za zmínku však stojí koncert realizovaný 15. září 2020 v kapli bývalé Káznice na brněnském Cejlu, jehož náplň měla jisté duchovní přesahy.[19] Pod taktovkou Gabriely Tardonové se sólistou Milanem Paľou (vln) zazněla díla Pavla Slezáka (Jericho pro housle), Pascala Manoliose (Lamento pro housle), Gavina Bryarse (Jesus’ Blood Never Failed Me Yet pro zvukový záznam a smyčce) a HK Grubera (Houslový koncert č. 2 „Nebelsteinmusik“ pro housle a smyčce v české premiéře), stejně jako premiéra Pocty svatému Františkovi pro smyčce zkomponované Pavlem Zemkem Novákem na objednávku souboru. Stejný program byl uveden také o den později u sv. Mořice na festivalu Forfest. Dosud poslední chrámový koncert, jehož program vytvořil autor tohoto textu jakožto nový dramaturg koncertní části souboru, se uskutečnil 17. května 2022 v nově postaveném kostele blahoslavené Marie Restituty na Lesné v Brně.[20] Zatímco na úvod koncertu opět zazněl Introit Davida Matthewse (a opět v podání trumpetistů Víta Otáhala a Jozefa Zimky), zbytek programu byl naplněn třemi českými premiérami: Da pacem, Domine pro sbor a smyčce Pēterise Vaskse, Seraph pro trubku a smyčce Jamese MacMillana a Misericordia pro sbor a komorní orchestr od osobně přítomného slovenského autora Lukáše Borzíka, přičemž sborový part přednesl Ensemble Versus.

 

Závěrem textu nastiňme některé programní či koncepční úvahy. V rámci linie soubor ve spolupráci s přidruženým sborem Ensemble Versus a spřízněnými interprety přes deset let přináší méně známý duchovní repertoár a podněcuje ke vzniku nových skladeb s ambicí jejich širšího (liturgického) uplatnění. V minulosti bylo v tomto smyslu uvedeno několik světových premiér, vedle nichž zazněla také díla tuzemských i zahraničních autorů. V obdobných tendencích by měla být linie budována i do budoucna: reálné obrysy má již chrámový koncert v roce 2023, který při příležitosti 20. výročí existence souboru pod stávajícím jménem uvede novou skladbu Ondřeje Kyase v konfrontaci s výběrem z responsorií Gesualda da Venosy, a koncept pro rok 2025 připomínající deset let od úmrtí Františka Gregora Emmerta, který bude zaměřen na jeho dílo včetně duchovních skladeb. Bez nutnosti jmenování jsou či budou osloveni tuzemští skladatelé mladší i starší generace, jejichž díla v rámci (souborového) koncertního provozu nedostávají tolik prostoru. Ve spolupráci s Ensemble Versus v tomto smyslu vzniká ucelený program pro období Letnic, úvahy směřují také k adventnímu konceptu. Ze zahraničních autorů lze dále kontinuálně pěstovat dílo Arvo Pärta, Pēterise Vaskse či Jamese MacMillana, v pracovních programech se rovněž vyskytují skladby Andrzeje Panufnika, Ilji Zeljenky a dalších. Kromě ověřených kostelů také po přínosné zkušenosti z posledního chrámového koncertu lze uvažovat nad umístěním některého z koncertů do dosud nenavštívených duchovních prostor. V zásadě by však směřování linie mělo navazovat na její dosavadní průběh s příležitostným ozvláštněním dramaturgických záměrů Ensemble Opera Diversa.

 

[1] Veškeré odkazy jsou funkční v době psaní tohoto textu (listopad 2022).

[2] V rámci festivalového kolokvia autoři obou textů vystoupili se společným příspěvkem s názvem Linie soudobé duchovní hudby v rámci koncertní činnosti Ensemble Opera Diversa a programu Velikonočního festivalu duchovní hudby. Oba předkládané texty je proto nutné chápat vzájemně.

[3] Pro doplnění předloženého textu viz MAŇAS, Vladimír. Ensemble Opera Diversa a koncerty soudobé duchovní hudby v Brně. Psalterium, 2013, roč. 7, č. 4, s. 4–5. Dostupné online, http://zpravodaj.sdh.cz/files/ps_4_13.pdf

[4] https://www.operadiversa.cz/orchestr/projekty/stabat-mater/ (odkaz je platný i pro druhé uvedení díla).

[5] https://www.operadiversa.cz/orchestr/projekty/svatojansky-koncert/

[6] https://www.operadiversa.cz/orchestr/projekty/soucasna-duchovni-hudba-graham-hejnar-kyas-matthews/

[7] https://www.operadiversa.cz/orchestr/projekty/nirmal-hridaj-frantiska-emmerta/

[8] https://is.muni.cz/auth/th/cvhxi/

[9] https://www.operadiversa.cz/orchestr/projekty/pocta-frantisku-emmertovi/

[10] https://www.operadiversa.cz/orchestr/projekty/chramovy-koncert-s-dily-frantiska-gregora-emmerta/

[11] https://www.operadiversa.cz/orchestr/projekty/25-symfonie/

[12] https://is.muni.cz/auth/th/h3s6g/

[13] https://www.operadiversa.cz/chramovy-koncert-k-narozeninam-pavla-zemka-novaka/

[14] https://www.operadiversa.cz/ensemble-opera-diversa-na-velikonocnim-festivalu-duchovni-hudby/

[15] https://www.operadiversa.cz/adventni-koncert-v-konventu-milosrdnych-bratri-kyas-graham/

[16] https://www.operadiversa.cz/chramovy-koncert-zagar-lejava-hrusovsky-bernath/

[17] https://www.operadiversa.cz/requiem-maurice-durufle-a-renesancni-moteta-v-kostele-sv-augustina/

[18] https://www.operadiversa.cz/soucasna-duchovni-hudba-v-brne-dila-f-g-emmerta-a-arvo-parta/

[19] https://www.operadiversa.cz/orchestr/nejasne-obrysy-slezak-zemek-novak-manolios-bryars-gruber/

[20] https://www.operadiversa.cz/misericordia/

Copyright © 2011-23 Forfest.cz. Stránky archivovány Národní knihovnou ČR.