Pokus2602.jpg

Strom života / Tree of Life

 

 

Idea námětu se mně vrací v přestávkách v průběhu let – pro představu dole uvádím zatím poslední plátno z roku 1995 / 250 x 420 cm /, kde je zřetelný posun k abstraktní formě. Původní malba ze sedmdesátých let má snad náběh na ilustrátorskou polohu – nikdy mně nebyla vlastní – zařazuji tyto věci do této retro-galerie, abych vyvětlil z čeho vyrůstají moje nynější plátna…

 

 

Tree of Life

 

Idea of this topic comes back to me in breaks over the years -below I present the latest canvas from 1995 / 250 x 420 cm /, which have a clear shift towards abstract form. Original painting from the seventies has perhaps character of illustration  - it was never my goal - I am including these things into this retro-gallery in order to explain from of what are growing up my current canvases...