Oblka-Vclav-Obrazy-Grafika2592.jpg

Obálka katalogu k výstavě v Galerii U Dobrého pastýře v Brně - 1993

Cover of catalog for the exhibition at the Gallery of Good Shepherd in Brno

Sedánky - 80.léta / Non conform meetings of Artists

 

Husákovské „bezčasí“ se všemi zkamenělinami režimních prominentů 80-tých let vytvářelo atmosféru, ve které neoficiální scéna paradoxně kvetla a hemžila se talenty. Mnoho lidí cítilo, že nemá smysl kamkoliv spěchat - zařadit se mezi bizarní panoptikum tehdejšího establishmentu byla čím dál nelákavější perspektiva. Rozvíjení smysluplné tvorby se odehrávalo v soukromí, nijak nezáviselo na nehnuté oficialitě a z dnešního hlediska mělo prostor, který nepodléhal komerčním tlakům - myšlenky měly čas dozrát.  I tak by se dala vysvětlit bohatost originálních nápadů té doby…

 

Neoficiální Sedánky, které jsme se Zdenkou celé jedno desetiletí pořádali v soukromí naší zahrady a domu, měly podle svědectví účastníků hřejivě rodinný charakter – totéž vlastně bezděčně zopakovala rakouská klavíristka Janna Polyzoydes o desetiletí později o době „oficiálního“ festivalu. Zvali jsme spontánně své přátele hudebníky, výtvarníky, literáty k neformálním setkáním - vzpomínám, že mnoho kolegů tvořilo důsledně v apolitické rovině, která jakoby neměla pražádnou souvislost s děním kolem. Užívali jsme si se Zdenkou dobu šťastné rodinné pohody a režim kolem příliš nevnímali. Věděli jsme o tom, že nás „soudruzi“ zpovzdaleka sledují – jednou se dokonce stalo, že vystoupení Pepy Nose přitáhlo estébáky až k nám do bytu. Nic se však nestalo, zřejmě je odzbrojila přítomnost dětí – nechávali nás proto na pokoji. Také naši hosté a přátelé bystře postřehli ostrůvek svobody, který se tímto nečekaně otevíral – nemohli jsme tušit, že o desetiletí později většinu z nich budeme potkávat jako čelné představitele české kultury. Ten vyvzdorovaný klid a možnost nerušené práce na sobě je pro tvůrčí lidi jedním z nejdůležitějších stimulů pro tvorbu…

 

 

Sedánky - 80's / Non conform meetings of Artists


"Timelessness" of the totalitarian regime of 80´s with all these fossils of official prominent - created the atmosphere, in which the informal stage, paradoxically, flourished and was full of talents. Many people felt that it makes no sense to rush anywhere - to be among the grotesque waxworks former establishment was increasingly unappetizing perspective. Developing meaningful creation took place in private, does not depend on the motionless official trends - and from today's standpoint - the space of this freedom was not under any commercial pressures - thoughts had time to mature. Even so, could be explained by this richness of the original ideas of this period…

 

Unofficial Sedánky, which we held together with Zdenka during a whole decade in the privacy of our garden and house - according to the testimony of the participants had warmly familiar character. The same actually inadvertently repeated the Austrian pianist Janna Polyzoydes a decade later during the "official " Festival. We spontaneously invited our music friends, artists, writers for informal meetings. I remember that many of our colleagues had been working at this time consistently on apolitical level, which seemed have not any connection with the events around. We enjoyed the happy family atmosphere with Zdenka and did not too perceive the system around . We knew that our "comrades" / police / are follow us - appearance of Pepa Nos even drew up some policemen to our apartment. But nothing happened at all, maybe the presence of children had disarm them  - so they had let us alone. Also, our guests and friends noticed an island of freedom, which suddenly opened - we could not have guessed that a decade later, most of them we will meet as a leaders of Czech culture. This peace and unhindered opportunity to work together was one of the most important stimulus for creating…