VstavaveZln1832.jpg

Výstava Temptation ve Státní galerii Zlín - 1995

The exhibition Temptation at the State Gallery Zlin

 

Václav Vaculovič

obrazy z cyklu Pokušení na poušti

Státní galerie ve Zlíně, foyer Městského divadla ve Zlíně

2O. února - 28. března 1996

"Ponořím se hluboko do moře tvarů, až nahmatám perlu, co už nemá žádný tvar." Tímto mottem uvádí svůj autorský katalog Václav Vaculovič, moravský malíř a vynikající hudební improvizátor, jehož výstava nazvaná Pokušení na poušti byla z iniciativy Státní galerie ve Zlíně otevřena v podvečer 20. února ve foyeru zlínského Městského divadla. Toto motto citlivě vystihuje povahu osmi vystavených monumentálních triptychů, v nichž se malířovo chvílemi nervní a chvílemi zas meditativní gesto snaží dát tvar duchovnímu i fyzickému prožitku mezního stavu lidské existence.

 

Vaculovič ve svém obrazovém cyklu, který mimo výstavu zahrnuje i početnou řadu monotypů, vychází z christologické tématiky, a volně tak navazuje na svůj předcházející projekt inspirovaný biblickými Pašijemi. Motiv pokušení v autorově podání ovšem daleko překračuje hranice Nového zákona a. stává se poselstvím o zranitelnosti lidského jedince uprostřed společnosti, o ambivalenci oscilující mezi jistotou a nejistotou, vírou a nevírou, a v neposlední řadě i vztahu morálního kodexu a přirozené lidské touhy unikat směrem ke svobodě. Na druhé straně je Vaculovičovo Pokušení i metaforickým obrazem sžíravé smyslné tělesnosti, která pohlcuje lidskou figuru, aby ji vzápětí vyvrhla v jejím syrovém a neartikulovaném stavu.

 

Václav Vaculovič je již od počátku 90. let neúnavným organizátorem kroměřížského festivalu duchovního umění FORFEST, kde se setkává nejen výtvarné umění s hudbou, ale kde se také pravidelně uskutečňují kolokvia na téma Církev a umění. Jakkoli zatvrzelé jsou názory kleriků na možnost otevření se aktuálnímu uměleckému myšlení a jakkoli se současně jeví jako bezvýchodná snaha obrodit umění prostřednictvím myšlení duchovního, mají tato kolokvia přeci jen něco společného i se současnou Vaculovičovou expozicí ve Zlíně: sdílí spolu provokativní setkávání protikladů, které nejenže přesahuje tabu křesťanských východisek, ale které zároveň reflektuje i obecnější diskusi na téma umělecké zodpovědnosti v postmoderním světě plném opojného pokušení.

 

Martina Pachmanová

 

 

 

 

Vaclav Vaculovič


paintings of the Temptation in the Desert
State Gallery in Zlín in the lobby of the Municipal Theatre in Zlín
2O. February - 28 March 1996


"Dive deep into the sea of ​​faces, to feel the pearl, as it has no shape." This motto shows its author's catalog Vaclav Vaculovič, Moravian painter and an excellent musical improviser, the exhibition entitled The temptation in the wilderness was a initiative of the State Gallery in Zlín open in the evening on the 20th February in the foyer of the Municipal Theatre. This motto reflects the sensitive nature of the eight exposed monumental triptychs, in which the painter's nervy moments and at times meditative gesture again trying to give shape to the spiritual and physical experience of the ultimate state of human existence.


Vaculovič image in its cycle, which also includes an exhibition of monotypes and large series, based on the Christological themes, and so loosely connected to his previous project, inspired by the biblical Passion. Theme temptation in the author's submission, however, far beyond the confines of the New Testament message of A. it becomes a vulnerable human being in the middle of society, the ambivalence oscillating between certainty and uncertainty, belief and disbelief, and last but not least, a moral code and respect the natural human desire to escape towards freedom . On the other hand, the temptation by Vaculovič the metaphorical image of nagging sensual physicality, which absorbs the human figure to be immediately ejected in its raw and rough conditions.


Vaclav Vaculovič is from the early 90 years of tireless organizer of Kromeriz FORFEST Festival of Religious Art, where he meets the visual arts and music, but which are also regularly carried colloquium on the theme of the Church and the arts. No matter how stubborn are the views of clerics on the possibility of opening the latest art of thinking and while at the same time seems hopeless attempt to revive the art of thinking through the spiritual, these colloquia do have something in common with the current exhibition in Zlin Vaculovič: shares with a provocative meeting of opposites, which not only exceeds taboo Christian background, but also reflects a more general discussion on the art of responsibility in the postmodern world of intoxicating temptation.


Martin Pachmanová