VstavaPASSIO19952764.jpg

 

 


Václav Vaculovič / CZ / - velké formáty 

 

Autorov postoj z  výtvarnej výpovede je hlboko ovplyvnený vlastnou filozofiou pohľadu na človeka i na jeho bytie. Rozmerné plátna olejov akoby hlásali: „Smrť lipne k životu už iba preto, že bez neho by bola zbytočná." Nie je to lacný postoj autora k problému skutočného bytia, postoj , ktorý by mu mal „umožniť“ originálny image. Je to transformácia vnútornej, širokej a hlbokej exprese pocitu i názoru za pomoci úspornej škály výrazových prostriedkov, „vsávajúc“ diváka do hlbín autorových úvah, tichých výpovedí a myšlienok. Nemám pocit, že by Vaculovičovy obrazy boli čitateľné. Skôr by sa dalo povedať, že sú katalyzátorom čítania vlastných pocitov a nálad myšlienok, ktoré sa opakujú v našich vnútorných emocionálnych senzoroch.

 

 

PhDr. Michal Bycko, Múzeum moderného umenia Andy Warhola Medzilaborce 95

 

 

Václav Vaculovič / CZ / - large FORMATS 

 

Artistic work of this author is deeply influenced by his own philosophy of human and his existence. Large formats of his paintings say: ”Death is near to Life because without life death would be unnecessary”. It is no easy attitude of author about problem of real existence, it is definitely no fashion image. It is the transformation of inner, wide and deep expression of feeling and opinion by effective gamut of background “drawing” spectator into depths of author thoughts. I am not convinced that Vaculovič paintings are “legible”-  it would be possible to say that they are catalyst of reading own feelings and moods, which are repeated into our inner emotion sensors.     

 

 

PhD Michal Bycko, Andy Warhol Museum of the Modern Art Medzilaborce 95