Neznmsly-UnknownForces1722.jpg

Neznámé síly / Unknown Forces

olej, plátno / oil, canvas  250 x 280 cm


 

Neznámé, neviditelné síly ovlivňují běh tohoto světa – o této skutečnosti může dnes pochybovat už jen skutečný naivista. Čím více se je snažíme pojmenovat tím více jsme vedle -  věda se prolíná s uměním už jen proto, že je zde příliš zdrcující množství věcí tajemných, nevysvětlitelných, neproniknutelných. Což takhle dát tajemství prostor v našich životech, který mu skutečně náleží? „Vědeckost“ racionálních přístupů v umění už se snad dostatečně sama zdeklasovala –  je čas zaujmout přece jen dospělejší postoj…

 

 

Na principu intuitivně vedených siločar je založena většina mých posledních více-dílných pláten. Už jsem říkal, že více-dílné polytptychy byly u mne zprvu hlavně prostorovým problémem – funkčnost, skladnost a transportovatelnost. Potom samozřejmě nastoupila otázka kompoziční – jak se přenést přes fakt navzájem oddělených pláten a zachovat přitom celistvost atmosféry. Důležité pro malbu je udržení spontánní, intuitivně cítěné vibrace prostoru obrazu. Neznámé a neviditelné síly rozhodují o našem osudu a přesto si jejich existenci jen neradi připouštíme. Vizualizovat neviditelné je přece jedním ze starých snů malířství – pokusil jsem se o maximálně střídmé vyjádření. Vím o tom, že jsem přitom zůstal hodně dlužen barevnosti, kterou jsem uviděl zevnitř – je to jako když vytahujete džber z hluboké studny…

 

 

Unknown Forces

 

Unknown, unseen forces influencing the course of this world - about this fact can today doubt only a real ignoramus. The more we try to identify - the more we have nothing. The science is intertwined with the art already just because here is too overwhelming number of things mysterious, inexplicable, unknowable. What about to make space for a secret  in the our lives, which really belongs him? "Scientism" of rational approaches in the arts are perhaps already enough discredited by itself - is time to take a more mature attitude ...

 

 

On the principle of intuitively leading field lines is based most of my more recent poly-paintings, which use more parts of canvases. I already said that multi-pieces solves in my work mainly a problem of functionality, compactness and transportability. Then, of course, there started a question of composing - how to get over the fact of separated canvases, while preserving the integrity of the atmosphere. To keep spontaneous, intuitively sensed vibrations of space of image - it is very important for keep live painting. Unknown and unseen forces decides our fate, yet their existence we just do not like to admit. Visualize the invisible is one of the old dream of painting - I tried to express it by maximal sober of observation. I know that I stayed owe much to color, which I saw from inside - it's like when you pull out a pail of deep wells ...